Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664707

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 czerwca 2010 r.
II SA/Gl 405/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na czynność Prezydenta Miasta K. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Przepis art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) stanowi, że skargę można wnieść do Sądu po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Jeżeli natomiast ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 p.p.s.a.). W tym przypadku termin do wniesienia skargi wynosi trzydzieści dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie, a w przypadku braku odpowiedzi - sześćdziesiąt dni od doręczenia wezwania.

Zarówno zwrot nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu, jak i odmowa zwrotu zaliczają się do kategorii czynności materialno - technicznych. W odróżnieniu od decyzji i postanowień, jedynym środkiem ich weryfikacji, a zarazem warunkiem zainicjowania postępowania sądowego jest wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa.

Skarżący wystąpił o zwrot kosztów wydania karty pojazdu, Prezydent Miasta K., w piśmie z dnia (...) r. wskazał mu powody, dla których odmawia przychylenia się do złożonego wniosku. Pismo to zostało doręczone na wskazany przez stronę adres w dniu (...) r. Od tego dnia rozpoczął swój bieg czternastodniowy termin do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Należy podkreślić, że skarżący nie zastosował się do zawartego w zaskarżonym akcie prawidłowego pouczenia co do sposobu i terminu wniesienia skargi.

W konsekwencji, skarga, jako niedopuszczalna podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.