Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2008 r.
II SA/Gl 401/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kubik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) (...) w G. na zarządzenie Prezydenta Miasta G. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wyłączenia spod przetargu i oddania w dzierżawę nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. (...)(...) w G. wniósł skargę na zarządzenie Prezydenta Miasta G. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wyłączenia spod przetargu i oddania w dzierżawę nieruchomości. Wniesienie skargi zostało poprzedzone wezwaniem Prezydenta Miasta G. do usunięcia naruszenia prawa. Odpowiedź na wniesione w sprawie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zostało doręczone stronie skarżącej w dniu (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Zgodnie natomiast z treścią art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., w wyżej wymienionych przypadkach skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (por. uchwałę NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r., sygn. II OPS 2/07, ONSAiWSA 2007/3/60).

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca wezwała Prezydenta Miasta G. do usunięcia naruszenia prawa. Pismo Prezydenta Miasta G., stanowiące odpowiedź na powyższe wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu (...) r. Tym samym termin do wniesienia skargi upływał bezskutecznie w dniu (...) r. Tymczasem skarga została złożona w dniu (...) r., a zatem po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia.

Mając na względzie powyższe, Sąd postanowił odrzucić skargę jako spóźnioną na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 oraz § 3 ustawy p.p.s.a.