Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 maja 2008 r.
II SA/Gl 399/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Kiermaszek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w S. na decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. z dnia (...) r., nr (...), znak: (...) w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej na skutek wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania decyzji postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r., nr (...), znak: (...) (...) Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w K. utrzymał w mocy decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w S. z dnia (...) r., nr (...), znak: (...) nakazującą (...) Przedsiębiorstwu (...) Sp. z o.o. w S. wykonanie obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Na powyższe rozstrzygnięcie Spółka złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu. W uzasadnieniu skargi strona skarżąca odniosła się do treści rozstrzygnięcia organu odwoławczego, wyjaśniając dlaczego w jej przekonaniu decyzja obarczona jest wadami, a zatem niezgodna z prawem, nie uzasadniła natomiast zawartego w skardze wniosku o wstrzymanie wykonania tej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznając przedmiotowy wniosek zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej zwanej p.p.s.a., wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże sąd może na wniosek strony wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności jeżeli zaistnieją szczególne okoliczności uzasadniające takie orzeczenie, tj. gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uwzględnienie wniosku o udzielenie tymczasowej ochrony w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, co stanowi odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 61 § 1 p.p.s.a., jest zatem uwarunkowane uprzednim stwierdzeniem, że spełniona została któraś z określonych powyżej przesłanek.

Jak wynika z brzmienia przepisu art. 61 § 3 p.p.s.a. ustawodawca nie nałożył na stronę skarżącą obowiązku wykazania, iż zachodzą przewidziane nim przesłanki wstrzymania zaskarżonego aktu. Jednak jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 31 marca 2005 r., sygn. akt II OZ 155/05 ((w:) OSS z 2005 r. nr 3, poz. 72) w razie złożenia wniosku o wstrzymanie rzeczą Sądu jest zbadać z urzędu, a więc i bez wniosków strony, okoliczności decydujące o wstrzymaniu, bądź odmowie wstrzymania wykonania aktu lub czynności. Tym niemniej uprawdopodobnienie przez stronę skarżącą podstaw złożonego wniosku powinno być rozpatrywane w kategoriach podejmowania działań we własnym procesowym interesie (por. M. Bogusz, Glosa do przytoczonego wyżej postanowienia NSA, (w:) Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd orzecznictwa 2006 r., nr 1, poz. 1), z czym należy się zgodzić.

W skardze zawierającej wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji brak jest jakichkolwiek informacji bądź argumentów, odnoszących się do przesłanek wstrzymania jej wykonania i mogących uprawdopodobnić, iż w efekcie wykonanie decyzji (...) Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. rodzić może niebezpieczeństwo wywołania znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Do przesłanek takich nie można zaliczyć przeświadczenia o ewentualnej wadliwości zaskarżonego aktu, który to, w świetle stawianych zarzutów został wydany z naruszeniem przepisów art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.). Przyjdzie bowiem zauważyć, że te i inne okoliczności będą badane przez Sąd dopiero przy rozpoznawaniu skargi co do meritum, czego wyrazem będzie orzeczenie kończące postępowanie. Dlatego też powoływanie się na niezgodność z prawem na etapie postępowania wpadkowego, jakim jest rozpoznawanie wniosku o wstrzymanie wykonania, nie może być brane pod uwagę.

Także biorąc pod rozwagę okoliczności nie powołane przez skarżącą, a rozważane przez sąd z urzędu, w szczególności uwzględniając charakter i przedmiot zaskarżonego rozstrzygnięcia, Sąd doszedł do przekonania, że nie da się wskazać ewentualnych zagrożeń, uzasadniających dopuszczalność jego wstrzymania. Nie powoduje ono bowiem dla strony skarżącej ani niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody w rozmiarze znacznym, ani też powstania trudnych do odwrócenia skutków, zważywszy, że sama skarżąca tego nie uprawdopodobniła. Poza tym rozpoznając przedmiotowy wniosek należało również mieć na względzie charakter nakazów wynikających z zaskarżonej decyzji, w szczególności chroniących takie dobra, jakimi są ludzkie życie i zdrowie. Zastosowanie instytucji wstrzymania wykonania może bowiem nastąpić jedynie wtedy, gdy ujawnione zostaną wyjątkowe okoliczności uzasadniające zastosowanie tej czynności procesowej, a takie w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą. Bowiem sam fakt, iż zaskarżona decyzja podlega wykonaniu nie przesądza jeszcze o możliwości przyznania wnioskowanej ochrony na czas trwania postępowania do chwili wyrokowania w pierwszej instancji.

W świetle wskazanych okoliczności, Sąd działając na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.