Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664700

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 16 czerwca 2010 r.
II SA/Gl 397/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. J. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. F. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody (...), skargę na decyzję tegoż organu z dnia (...) r., nr (...) uchylającą decyzję Starosty (...) z dnia (...) r., znak: (...) udzielającą "A" Sp. z o.o. w W. pozwolenia na budowę telefonii komórkowej (...) na działkach o nr ewid. 1, 2, 3 w miejscowości P.

Przewodniczący Wydziału II zarządzeniami z dnia 15 kwietnia 2010 r. wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, tj. w wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), a ponadto zobowiązał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 6 jej odpisów, poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, celem doręczenia uczestnikom postępowania. Dla dokonania powyższych czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie bowiem z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W myśl z kolei art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi, pobiera się wpis. Skarga, jako pierwsze pismo strony w postępowaniu sądowym powinna nadto spełniać określone wymagania, o których mowa między innymi w art. 47 § 1 p.p.s.a. Przepis ten przewiduje, że do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi oraz nieopłacenie wpisu stanowi podstawę do odrzucenia skargi (art. 220 § 3 p.p.s.a. i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, wskazane wezwania w dniu (...) r. odebrała jako dorosły domownik - matka skarżącego, W. J., która zobowiązała się oddać przesyłkę adresatowi. W świetle przepisu art. 72 § 1 p.p.s.a. korespondencję sądową należało uznać za skutecznie doręczoną. Oznacza to, że wyznaczony termin do uiszczenia wpisu sądowego oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął w dniu (...) r. (tj. we wtorek). Skarżący mimo prawidłowego wezwania, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższych czynności, nie uiścił należnej opłaty sądowej, ani też nie złożył odpisów skargi.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 47 § 1 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.