Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 9 października 2008 r.
II SA/Gl 391/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 9 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 12 sierpnia 2002 r., sygn. akt II SA/Ka 2048/00 w sprawie ze skargi S. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie szkodliwego oddziaływania na środowisko w kwestii skargi kasacyjnej S. K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2008 r., nr II SA/Gl 391/08 postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 4 lipca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę S. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia z dnia 12 sierpnia 2002 r., sygn. akt II SA/Ka 2048/00 w sprawie ze skargi S. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Odpis tego orzeczenia wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia skargi kasacyjnej został doręczony skarżącemu w dniu (...) r.

Pismem z dnia (...) r. skierowanym jednocześnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz do Prezesa tego Sądu, S. K. złożył zażalenie na niewłaściwe postępowanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

W związku z powyższym na podstawie zarządzenia z dnia (...) r. wezwano skarżącego do jednoznacznego sprecyzowania w terminie 7 dni charakteru tego pisma poprzez złożenie oświadczenia, czy pismo to stanowi osobistą skargę kasacyjną na postanowienia Sądu z dnia 4 lipca 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 391/08, czy też jest pismem innego rodzaju (jeżeli tak, to należy wskazać czego konkretnie i od kogo żąda skarżący) pod rygorem przyjęcia, że stanowi ono sporządzoną przez skarżącego osobiście skargę kasacyjną.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) r.

W piśmie z dnia (...) r. S. K. oświadczył, iż podtrzymuje żądania zawarte w piśmie skierowanym do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wobec czego pismo z dnia (...) r. zostało potraktowane jako osobista skarga kasacyjna skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

(Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - zwana dalej p.p.s.a.:

Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, w sprawach obowiązków podatkowych - przez doradcę podatkowego, a w sprawach własności przemysłowej - przez rzecznika patentowego. Wymóg ten nie obowiązuje jedynie wtedy, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, notariusz, prokurator, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 175 § 1, 2 i 3 p.p.s.a.).

W rozpatrywanej sprawie skarżący S. K. pomimo pouczenia o konieczności sporządzenia skargi kasacyjnej przez adwokata lub radcę prawnego wniósł skargę kasacyjną sporządzoną przez niego osobiście, co tym samym przesądza o niedopuszczalności takiej skargi. W myśl bowiem art. 178 p.p.s.a. Wojewódzki sąd administracyjny odrzuca skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak też skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia na mocy art. 178 w związku z art. 175 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.