Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 stycznia 2009 r.
II SA/Gl 391/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 12 sierpnia 2002 r., sygn. akt II SA/Ka 2048/00 w sprawie ze skargi S. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie szkodliwego oddziaływania na środowisko na skutek zażalenia wniesionego przez skarżącego S. K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 391/08 o odrzuceniu zażalenia, od postanowienia z dnia 9 października 2008 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej, od postanowienia z dnia 4 lipca 2008 r. o odrzuceniu skargi skarżącego o wznowienie postępowania sądowego postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 6 listopada 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił zażalenie skarżącego S. K. wniesione od postanowienia z dnia 9 października 2008 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej od postanowienia z dnia 4 lipca 2008 r. o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 12 sierpnia 2002 r., sygn. akt II SA/Ka 2048/00 w sprawie ze skargi skarżącego na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia (...) r. skarżący złożył zażalenie na powyższe postanowienie. W związku z powyższym celem doręczenia zażalenia pozostałym stronom postępowania zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) r. wezwano skarżącego do usunięcia braku formalnego zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia, przez złożenie dodatkowych 2 odpisów tego zażalenia. Jednocześnie wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od zażalenia w kwocie (...) zł.

Wezwania te doręczono skarżącemu w dniu (...) r. co wynika ze zwrotnego potwierdzenia ich odbioru.

W terminie wyznaczonym, który upływał bezskutecznie w dniu (...) r. (w piątek) skarżący nie nadesłał żądanych odpisów zażalenia, albowiem mimo prawidłowego wezwania w tym zakresie zamiast nadesłać odpisy zażalenia z dnia (...) r. nadesłał odpisy zażalenia z dnia (...) r.

Odnośnie wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenia skarżący wystąpił z wnioskiem o przyznanie mu prawa pomocy, który następnie cofnął pismem z dnia (...) r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje.

Zgodnie z art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Jak stanowi przepis art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

W rozpatrywanej sprawie mimo prawidłowego wezwania skarżącego S. K. do uzupełnienia braku formalnego zażalenia, poprzez nadesłanie 2 jego odpisów, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, stwierdzony brak nie został usunięty.

Powyższe uzasadnia odrzucenie zażalenia.

Jak wynika bowiem z treści art. 178 p.p.s.a. mającego odpowiednie zastosowanie na mocy art. 197 § 2 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie którego braków formalnych strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając powyższe na uwadze stosując przepis art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji.