Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 lipca 2009 r.
II SA/Gl 390/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach z dnia 19 listopada 1998 r., sygn. akt II SA/Ka 272/97 w sprawie ze skargi S. K. na decyzję Wojewody K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie sposobu użytkowania obiektu budowlanego w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 kwietnia 2009 r., sygn. akt II SA/Gl 390/08 postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2009 r., sygn. akt II SA/Gl 390/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego zażalenia z dnia (...) r. na postanowienie tego Sądu z dnia 12 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 390/08.

Odpis tego orzeczenia, jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy, został doręczony skarżącemu w dniu (...) r.

Pismem z dnia (...) r. S. K. wniósł w ustawowym terminie od powyższego postanowienia zażalenie.

W związku z powyższym na podstawie zarządzenia z dnia 26 maja 2009 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braku formalnego zażalenia przez nadesłanie 2 jego odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, celem doręczenia pozostałym stronom postępowania. Do wykonania powyższego wezwania zakreślono skarżącemu siedmiodniowy termin od daty doręczenia wezwania, informując jednocześnie, iż nieusunięcie tego braku formalnego zażalenia we wskazanym terminie spowoduje jego odrzucenie. Jednocześnie doręczono skarżącemu odpis zarządzenia z dnia 26 maja 2009 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia w kwocie 100 zł W zarządzeniu tym wskazano, iż wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sądowych sprawy, powyższe wezwania zostały doręczone skarżącemu w dniu 1 czerwca 2009 r. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 8 czerwca 2009 r., skarżący pismem z dnia (...) r. wniósł o wstrzymanie postępowania w niniejszej sprawie, nie nadesłał jednakże odpisów zażalenia, nie uiścił również należnej opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje.

Zgodnie z treścią art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym, tzn. stosownie do treści art. 47 § 1 i § 2 p.p.s.a. należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników celem doręczenia ich wszystkim stronom postępowania. Odpisami takimi mogą być uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej. Nieuzupełnienie w terminie braków formalnych zażalenia skutkuje jego odrzuceniem zgodnie z art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Stosownie zaś do art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, w tym wypadku zażalenia, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Przedmiotowe zażalenie podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. zażalenie, od którego mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W rozpoznawanej sprawie skarżący, mimo prawidłowego wezwania do uzupełnienia braku formalnego zażalenia oraz uiszczenia wpisu od zażalenia z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, nie nadesłał odpisów zażalenia, nie uiścił również należnej opłaty sądowej.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak sentencji postanowienia.