Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 stycznia 2009 r.
II SA/Gl 390/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 19 listopada 1998 r., sygn. akt II SA/Ka 272/97 w sprawie ze skargi S. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie sposobu użytkowania obiektu budowlanego w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 390/08 postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 390/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił zażalenie skarżącego S. K. na postanowienie tego Sądu z dnia 30 września 2008 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej od postanowienia z dnia 4 lipca 2008 r. o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 19 listopada 1998 r., sygn. akt II SA/Ka 272/97 w sprawie ze skargi S. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Pismem z dnia (...) r. skarżący złożył zażalenie na powyższe postanowienie. W związku z czym na podstawie zarządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braku formalnego zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia poprzez nadesłanie 2 odpisów tego zażalenia. Jednocześnie skarżącemu doręczono odpis zarządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie (...) zł W zarządzeniu tym wskazano, iż wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Wezwania te, jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy, doręczono skarżącemu w dniu (...) r.

W wyznaczonym terminie, który upływał w dniu (...) r. (piątek) skarżący nadesłał do Sądu szereg pism, nie nadesłał jednakże wymaganych odpisów zażalenia z dnia (...) r. Odnośnie wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenia skarżący wystąpił z wnioskiem o przyznanie mu prawa pomocy. W związku z powyższym przesłano skarżącemu urzędowy formularz PPF celem jego wypełnienia i nadesłania do Sądu w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W piśmie z dnia (...) r. skarżący oświadczył, iż rezygnuje z wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje.

Zgodnie z treścią art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym, tzn. stosownie do treści art. 47 § 1 i § 2 p.p.s.a. należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników celem doręczenia ich wszystkim stronom postępowania. Odpisami takimi mogą być uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej. Nieuzupełnienie w terminie braków formalnych zażalenia skutkuje jego odrzuceniem zgodnie z art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie skarżący, mimo prawidłowego wezwania z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, nie nadesłal odpisów zażalenia.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak sentencji postanowienia.