Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664697

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 lutego 2010 r.
II SA/Gl 39/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. i R. W. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie opłaty legalizacyjnej postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) r., nr (...)(...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. utrzymał w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. z dnia (...) r., nr (...) ustalające w stosunku do skarżących M. i R. W. opłatę legalizacyjną przydomowej altany w wysokości (...) zł.

Pismem z dnia (...) r. skarżący zwrócili się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ww. postanowienia (...).WINB w K. z dnia (...) r. jak i poprzedzającego go postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. (...) z dnia (...) r.

Z kolei w dniu (...) r. (data stempla pocztowego) skarżący wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu.

W niniejszej sprawie zachodzi sytuacja objęta dyspozycją art. 56 cytowanej ustawy. Mianowicie skarga na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r. została nadana do tut. Sądu w dniu (...) r. (data stempla pocztowego). Tymczasem z dniem (...) r. (data wpływu pisma M. i R. W. z dnia (...) r. do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego), a więc przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego, zostało zainicjowane postępowania zmierzające do stwierdzenia nieważności ww. postanowienia.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 124 § 1 pkt 6 w zw. z art. 56 ustawy- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.