Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 25 lutego 2009 r.
II SA/Gl 389/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska- Banacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.K. i A.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy terenu w kwestii wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie procesowym z dnia (...) r. skarżący zawarli wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. oraz poprzedzającej ją decyzji tego organu z dnia (...) r. Uzasadniając ów wniosek podnieśli, że wykonanie decyzji, stwierdzających nieważność decyzji zmieniającej rozstrzygnięcie w przedmiocie warunków zabudowy może narazić ich na znaczną szkodę oraz spowodować trudne do odwrócenia skutki. W związku z zamiarem realizacji spornej inwestycji, wnioskodawcy zawarli bowiem szereg umów, których niewykonanie skutkować będzie koniecznością zaspokojenia licznych roszczeń odszkodowawczych. Nadto z racji wydania przez organ decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę konieczne będzie powtórne, kosztowne wykonanie dokumentacji, a realizacja inwestycja, o ile w ogóle nastąpi, opóźni się o kilka lat. W konsekwencji może dojść do utraty przez skarżących i ich rodziny źródeł utrzymania. Skarżący podnieśli również, że obydwie decyzje wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. są ich zdaniem sprzeczne z prawem.

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) Sąd może wstrzymać na wniosek skarżącego wykonanie aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uwzględnienie wniosku o udzielenie tymczasowej ochrony w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uwarunkowane zatem uprzednim stwierdzeniem, że spełniona została któraś z przesłanek, określonych w art. 61 § 3 powołanej wyżej ustawy. Podkreślić nadto należy, iż wstrzymanie wykonania aktu lub czynności może dotyczyć jedynie takich spośród nich, które nadają się do wykonania i mogą podlegać przymusowemu wykonaniu. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu do aktów takich nie należy, nie upoważnia bowiem do rozpoczęcia i realizacji inwestycji, a stanowi jedynie jedną z przesłanek uzyskania pozwolenia na budowę, które to pozwolenie stanowić będzie dopiero o możliwości podjęcia objętej nim inwestycji. W konsekwencji wstrzymanie wykonania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest bezprzedmiotowe, albowiem decyzja nie podlega w ogóle wykonaniu, w szczególności w postępowaniu egzekucyjnym - por. np. postanowienie NSA w Gdańsku z dnia 15 października 2001 r., II SA/Gd 2174/01, por. też B. Dauter (w:) B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2005, s. 166-167. W efekcie bezprzedmiotowe jest także wstrzymanie wykonania decyzji stwierdzającej nieważność decyzji zmieniającej decyzję w sprawie warunków zabudowy. Wydane w trybie nadzwyczajnym rozstrzygnięcia odnoszą się bowiem do nie posiadającej przedmiotu wykonania, deklaratoryjnej decyzji o warunkach zabudowy.

Notabene także skarżący uzasadniając wniosek nie odnieśli się do zaskarżonej decyzji w przedmiocie warunków zabudowy, nie wykazując tym samym przewidzianych w art. 61 § 3 przesłanek. Wszystkie ich argumenty wskazują bowiem negatywne skutki finansowe jakie dotkną ich wskutek braku pozwolenia na budowę (strata w postaci konieczności powtórnego sfinansowania projektu i konieczności zwrotu opłat rezerwacyjnych) podczas gdy przedmiotem rozpoznania jest wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji stwierdzającej nieważność rozstrzygnięcia zmieniającego decyzję w sprawie warunków zabudowy.

Wobec powyższego, z braku ustawowych przesłanek, wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji należało oddalić w oparciu o art. 61 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.