Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 10 września 2008 r.
II SA/Gl 381/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 10 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. U. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy terenu postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zwrócić skarżącemu R. U. wpis sądowy od skargi w kwocie (...) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. R. U. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r. nr (...) uchylającą na skutek uwzględnienia skargi J. S., własną decyzję z dnia (...) r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy P. nr (...) z dnia (...) r. w przedmiocie ustalenia, na wniosek J. i R. U., warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przewidzianej do realizacji na nieruchomości stanowiącej działki nr: (...), (...) i (...) położonej w N. oraz uchylającą decyzję Wójta Gminy P. nr (...) z dnia (...) r. i umarzającą postępowanie organu I instancji.

Pismem z dnia (...) r. skarżący R. U. cofnął swoją skargę z dnia (...) r. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r., w związku z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 czerwca 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 203/08 zawieszającym postępowanie sądowe w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r. nr (...), wskazując, iż przedmiotowa sprawa jest już nieaktualna.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi jest dla sądu wiążące, jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie zachodzą wskazane przesłanki ograniczające dopuszczalność cofnięcia skargi, wobec czego cofnięcie skargi należy uznać za skuteczne.

Mając na względzie powyższe Sąd, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu w całości orzeczono po myśli art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) powołanej ustawy.