Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
II SA/Gl 379/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Krawczyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. H. R. wniosła bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, a zatem z naruszeniem trybu przewidzianego w art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej zwanej p.p.s.a., skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r., nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości położonej w R. przy ul. (...) oznaczonej jako działka ewidencyjna nr (...) (obecnie (...)) z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka nr (...).

Wobec powyższego, zarządzeniem przewodniczącego Wydziału II z dnia 28 lutego 2008 r. II KO/Gl 26/08 przedmiotowa skarga została przekazana organowi przy piśmie z dnia 29 lutego 2008 r. celem nadania jej dalszego biegu zgodnie z art. 54 § 2 p.p.s.a.

Jak wynika ze znajdującego się w aktach administracyjnych sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru, zaskarżone rozstrzygnięcie wraz z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, zostało doręczone skarżącej (...) r.

Stosownie do art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od doręczenia stronie skarżącej rozstrzygnięcia w sprawie. Zgodnie zaś z art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Wskazać należy, iż w okresie przejściowym od dnia 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2005 r., stosownie do art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.), w sytuacji wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego w terminie wskazanym w art. 53 § 1 p.p.s.a. była ona prawnie skuteczna. Sąd ten był obowiązany do jej przekazania organowi celem nadania skardze dalszego biegu. Po tej dacie, tj. od dnia 1 stycznia 2006 r. ustawa wymaga, aby skargi wnoszone były za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Natomiast wpływ skargi bezpośrednio do sądu skutkuje koniecznością przekazania jej właściwemu organowi, a za datę wniesienia skargi uważa się dzień przekazania tej skargi organowi. Oznacza to, że dopiero data jej przekazania przez sąd organowi może zostać uznana za datę wniesienia skargi, gdyż dopiero z tą chwilą skardze jest nadawany prawidłowy bieg.

Tak więc bezpośrednie złożenie skargi do sądu, jak ma to miejsce w rozpoznawanej sprawie, spowodowało konieczność jej odesłania do organu, którego rozstrzygnięcie zostało zaskarżone. Oceniając w tej sytuacji dochowanie terminu do jej wniesienia należało uznać, kierując się wskazaniami zawartymi w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1986 r. (sygn. akt III AZP 12/1986, LEX nr 11723), że została ona wniesiona w dniu 29 lutego 2008 r., tj. w dniu przekazania jej, celem nadania prawidłowego biegu, przez Sąd Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w C.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, iż wobec doręczenia stronie skarżącej zaskarżonej decyzji w dniu (...) r. z jednoczesnym pouczeniem o sposobie wniesienia skargi, termin do jej złożenia upłynął w dniu (...) r. (tj. w poniedziałek, bowiem (...) r. wypadł w niedzielę, a zatem był dniem ustawowo wolnym od pracy). Zaznaczenia wymaga, iż chociaż skarga nadana została do Sądu w placówce pocztowej w przewidzianym terminie (bo w dniu (...) r.), to jednakże przesłana została do organu odwoławczego w dniu (...) r., a więc z uchybieniem terminu do jej wniesienia. Podkreślić należy przy tym, iż termin do wniesienia skargi jest terminem ustawowym wobec tego niedopuszczalne jest jego skrócenie lub przedłużenie przez sąd, jednakże jako termin procesowy, w razie jego uchybienia, może zostać przywrócony na ogólnych zasadach, stosownie do przepisów rozdziału 6 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 53 § 1 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.