Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 26 czerwca 2008 r.
II SA/Gl 375/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia (...) r. skarżący A. A. złożył osobiście w siedzibie organu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy.

Jak wynika, ze znajdującego się w aktach administracyjnych sprawy pocztowego dowodu doręczenia, zaskarżona decyzja została skarżącemu doręczona w dniu (...) r.

Postanowieniem z dnia 12 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi odmówił przywrócenia wnioskowanego terminu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozważył, co następuje.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm), skargę do Sądu wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Przepis art. 58 § 1 pkt 2 powoływanej ustawy przewiduje, że skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu przez Sąd.

W rozpoznawanej sprawie skarga została przez skarżącego wniesiona z uchybieniem terminu przewidzianego do jej wniesienia, albowiem termin do jej wniesienia upływał w dniu (...) r., gdy tymczasem skarga została złożona w siedzibie organu dnia (...) r.

W związku z powyższym, podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.