Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 5 września 2008 r.
II SA/Gl 354/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 5 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w B. na decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. skarżąca Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w B. wniosła, za pośrednictwem organu, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej. W skardze skarżąca Spółdzielnia wniosła m.in. o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.

Dnia 9 czerwca 2008 r. odbyło się przed Sądem posiedzenie mediacyjne, na którym strona skarżąca była reprezentowana przez fachowego pełnomocnika w osobie radcy prawnego P. L. Podczas posiedzenia strony ustaliły, iż organ odwoławczy w terminie 30 dni od dnia posiedzenia zmieni zaskarżoną decyzję tj. wyda decyzję zmieniającą decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w B. nr (...) z dnia (...) r. odpowiednio w pkt 1 i 4 w części dotyczącej terminu wykonania nałożonych obowiązków i określi nowe terminy, a następnie po wydaniu ww. decyzji organ prześle jej odpis do niniejszej sprawy, zaś skarżąca Spółdzielnia w terminie otwartym do wniesienia skargi od tej decyzji prześle do akt sprawy wniosek o umorzenie postępowania sądowego, o ile decyzja organu będzie zgodna z poczynionymi ustaleniami.

W dniu (...) r. (...) Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w K., zgodnie z zobowiązaniem podjętym w trakcie posiedzenia mediacyjnego, wydał decyzję nr (...) zmieniającą zaskarżoną decyzję nr (...) i orzekającą zmianę terminów wykonania obowiązków nałożonych w decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w B. z dnia (...) r., nr (...). Odpis ww. decyzji został nadesłany do Sądu.

Na powyższą decyzję nie została wniesiona odrębna skarga.

W następstwie powyższego oraz ustaleń poczynionych w trakcie posiedzenia mediacyjnego skarżąca Spółdzielnia pismem z dnia (...) r. wniosła o umorzenie postępowania sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 118 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) jeżeli skarga na akt lub czynność wydane lub podjęte na podstawie ustaleń dokonanych w postępowaniu mediacyjnym, nie zostanie wniesiona albo skarga ta zostanie oddalona, sąd umarza postępowanie w sprawie, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne.

W rozpatrywanej sprawie (...) Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w K. uczynił zadość zobowiązaniu podjętemu na posiedzeniu mediacyjnym i wydał żądaną przez skarżącą Spółdzielnię decyzję, na którą nie została wniesiona odrębna skarga. Okoliczność ta uzasadnia umorzenie postępowania w sprawie na podstawie art. 118 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

O kosztach Sąd nie orzekł na mocy art. 201 § 2 w związku z art. 206 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi mając na uwadze wynik postępowania mediacyjnego.