Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729728

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 czerwca 2015 r.
II SA/Gl 343/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Krawczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. S. i Z. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów z nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia z dnia 14 kwietnia 2015 r. wezwano skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł. W zarządzeniu tym wskazano, że wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej w skrócie p.p.s.a., skutecznie doręczone skarżącym w dniu 28 kwietnia 2015 r. Jak wynika ze zwrotnych potwierdzeń odbioru znajdujących się w aktach sprawy, przesyłki te zostały odebrane przez dorosłego domownika - A. S., który podjął się oddać przesyłkę adresatom.

W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 5 maja 2015 r. (wtorek - dzień roboczy), skarżący nie uiścili wymaganej opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Przepis art. 214 § 2 p.p.s.a., stanowi natomiast, że pismo, w tym wypadku skarga, wnoszone przez kilka osób, których uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, podlega jednej opłacie.

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W rozpoznawanej sprawie skarżący mimo prawidłowego wezwania do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi z jednoczesnym pouczeniem o skutkach prawnych niedokonania powyższego, nie uiścili należnej opłaty sądowej.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. i art. 58 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.