Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 29 maja 2008 r.
II SA/Gl 343/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Łukasz Strzępek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. (...) w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postanawia: zwolnić skarżącego od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia (...) r. S. P. zwrócił się o zwolnienie od kosztów sądowych. Ponieważ ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) wymaga, aby wniosek o przyznanie prawa pomocy był złożony na urzędowym formularzu (art. 252 § 2 p.p.s.a.), skarżącemu przesłano druk formularza, z pouczeniem o konieczności jego wypełnienia i odesłania do Sądu w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

W wyznaczonym terminie S. P. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, wniosek ów motywując trudną sytuacją materialną i brakiem środków na poniesienie tych kosztów. Jednocześnie skarżący powołał się na dokumenty uprawdopodabniające okoliczności związane z jego sytuacją materialną nadesłane do sprawy o sygn. akt II SA/Gl 76/08 oraz II SA/Gl 190/08.

Z okoliczności przytoczonych przez skarżącego wynika, że wraz z żoną i uczącą się córką zamieszkuje w części budynku mieszkalnego ((...)udziału) tworzącej lokal o pow. (...) m2. Nie posiada żadnych oszczędności ani też przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro. Rodzina skarżącego utrzymuje się ze świadczenie rentowego S. P. ((...) zł netto miesięcznie) oraz świadczenia emerytalnego jego żony ((...) zł netto miesięcznie). S. P., ze względu na stan zdrowia nie może podjąć żadnej pracy, zaś schorzenia, na które cierpi ((...) i będąca jej wynikiem (...)) wymagają ustawicznego leczenia, co wiąże się z określonymi wydatkami (około (...) zł miesięcznie). Pomaga również w utrzymaniu się synowi, studiującemu w szkole (...) za granicą ((...) - co wynika z zaświadczenia wystawionego przez władze tej uczelni i przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego). Pomoc ta, ze względu na niskie dochody skarżącego ma charakter sporadyczny.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Przedstawione przez skarżącego okoliczności, dotyczące stanu majątkowego jego rodziny pozwalają stwierdzić, iż sytuacja materialna odpowiada warunkom, od istnienia których uzależnione jest przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Trzeba przypomnieć, że obowiązujące przepisy ustanawiają zasadę odpłatności postępowania (art. 199 p.p.s.a.), nie mniej jednak nie ma ona charakteru bezwzględnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Osobie fizycznej, która wystąpiła o zwolnienie od kosztów sądowych prawo pomocy może być przyznane wówczas, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku w utrzymaniu swoim i swojej rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Sytuacja materialna rodziny S. P. jest niewątpliwie trudna, gdyż wysokość uzyskiwanego dochodu pozwala na pokrycie bieżących kosztów utrzymania się, nie mniej jednak czyni bardzo trudnym wygospodarowanie jakichkolwiek dodatkowych środków. Trzeba bowiem uwzględnić fakt, iż łączny dochód, tj. kwota (...) zł netto miesięcznie jest pomniejszany o stałe wydatki związane z wykupem niezbędnych lekarstw (tj. około (...) zł miesięcznie). Po ich odjęciu, w przeliczeniu na członka rodziny pozostaje około (...) zł miesięcznie, z czego trzeba odliczyć koszty bieżącego utrzymania się. Uwzględniając dodatkowo fakt, iż skarżący stara się, w miarę swoich możliwości, wspierać finansowo kształcącego się syna, nie sposób przyjąć, że jest on w stanie ponieść wydatki na koszty sądowe. Przedstawione we wniosku okoliczności świadczą o tym, że S. P. zasadnie zwrócił się o przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.