Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 lutego 2009 r.
II SA/Gl 339/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska- Banacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r., nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C.działając w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uchyliło w całości zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r., nr (...) i umorzyło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w K. z dnia (...) r., nr (...) o przejęciu na własność Skarbu Państwa, jako opuszczonego, gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości K. o pow. ok. (...) stanowiącego własność M.K.

O powyższym poinformowano tut. Sąd na rozprawie w dniu 8 października 2008 r., dołączając wydaną w trybie autokontroli decyzję, której żadna ze stron postępowania do dnia dzisiejszego nie zaskarżyła.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) organ, którego działanie zaskarżono może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż opisane w pkt 1 i 2 powołanego wyżej przepisu. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 p.p.s.a.).

Ponieważ w rozpoznawanej sprawie przedmiot zaskarżenia w wyniku wykorzystania uprawnień autokontrolnych organu wynikających z art. 54 § 3 p.p.s.a. przestał istnieć - decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r. wyeliminowano bowiem z obrotu prawnego zaskarżoną decyzję - tym samym wystąpiła przesłanka umorzenia postępowania, o której mowa w art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.