Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 2 lipca 2008 r.
II SA/Gl 337/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska -Banacka.

Sędziowie: NSA Bonifacy Bronkowski, WSA Łucja Franiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.U., E.U. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wykonania określonych robót budowlanych w kwestii wniosku skarżących S.U. i E.U. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach-sędziego NSA Ewy Krawczyk oraz sędziego WSA Rafała Wolnika ze składu orzekającego postanawia oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. skarżący S.U. i E.U. złożyli wniosek o wyłączenie sędziów Ewy Krawczyk oraz Rafała Wolnika ze składu orzekającego w sprawie ze skargi S.U. i E.U. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wykonania określonych robót budowlanych.

Uzasadniając swój wniosek skarżący podnieśli, iż zarówno sędzia Ewa Krawczyk jak i sędzia Rafał Wolnik stanowili m.in. skład orzekający na rozprawie w dniu (...) r. w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 343/06. Sposób prowadzenia wówczas rozprawy był, zdaniem skarżących, niewłaściwy i spowodował pozbawienie ich cyt. "prawa do obrony", także uzasadnienie wyroku skład orzekający sporządził, zdaniem skarżących, bez należytej staranności. Okoliczności te przemawiają według skarżących za potrzebą wyłączenia tych sędziów ze składu orzekającego, w przedmiotowej sprawie zainicjowanej ich skargą.

W dniu (...) r. sędzia Ewa Krawczyk oraz sędzia Rafał Wolnik złożyli oświadczenia, iż nie są im znane jakiekolwiek przyczyny uzasadniające wyłączenie ich ze składu orzekającego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek skarżących S.U. oraz E.U. o wyłączenie sędziów ze składu orzekającego nie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 18 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2007 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sytuacjach określonych w pkt 1 -7 przywołanego przepisu. Zgodnie natomiast z art. 19 p.p.s.a. sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego w danej sprawie.

Stwierdzić w tym miejscu należy, że skarżący wskazali we wniosku jedynie swój brak akceptacji w stosunku do sposobu prowadzenia przez sędziów rozprawy w sprawie sygn. II SA./Gl 343/06 oraz do wydanego w tamtej sprawie rozstrzygnięcia. Nie wskazali natomiast ani przyczyn, o których mowa w art. 18 § 1 p.p.s.a., ani też nie wskazali by sędziów łączyły ze skarżącymi jakiekolwiek osobiste stosunki, o których mowa w art. 19 p.p.s.a. Także sędziowie w pisemnym oświadczeniu złożonym w dniu (...) r. w trybie art. 22 § 2 p.p.s.a. oświadczyli, że nieznane są im jakikolwiek przyczyny przewidziane w art. 18 i 19 ustawy, uzasadniające ich wyłączenie.

Fakt bowiem, iż wskazani przez wnioskodawców sędziowie uczestniczyli wcześniej w rozpoznawaniu innych spraw z udziałem skarżących, nie uzasadnia wyłączenia tych sędziów od rozpoznawania sprawy o sygn. II SA/Gl 337/08. Także podniesione przez skarżących rozstrzygnięcie w przeszłości przez sędziów sprawy nie po myśli skarżących w żaden sposób nie uprawdopodabnia jakiegokolwiek osobistego stosunku sędziów do strony skarżącej. Dodatkowo wskazać należy, że ocena wydawanych przez sędziów orzeczeń pod względem ich zgodności z przepisami prawa należy do sądu wyższej instancji, tj. Naczelnego Sądu Administracyjnego, w ramach kontroli instancyjnej. Stronie postępowania sądowoadministracyjnego przysługują bowiem środki zaskarżenia, za pomocą których możliwe jest kwestionowanie orzeczeń Sądu.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.