Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 5 września 2008 r.
II SA/Gl 332/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 5 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg Zrzeszenia (...) w K., Związku (...), Stowarzyszenia Kierowców (...) oraz Stowarzyszenia Kierowców (...) na uchwałę Rady Miasta K. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie transportu drogowego postanawia odrzucić skargi Stowarzyszenia Kierowców (...) oraz Związku (...).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. Zrzeszenie (...) wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na uchwałę Rady Miasta K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie transportu drogowego.

Na podstawie zarządzenia z dnia 19 marca 2008 r. wezwano skarżące Zrzeszenie do usunięcia braku formalnego skargi przez nadesłanie dokumentów wykazujących status prawny strony skarżącej oraz sposób reprezentacji tego Zrzeszenia na zewnątrz w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie doręczono stronie skarżącej odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 19 marca 2008 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł, również w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu (...) r. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu (...) r. skarżące Zrzeszenie uzupełniło brak formalny skargi, uiściło również wymagany wpis sądowy od skargi.

Na rozprawie w dniu 24 lipca 2008 r. prezes skarżącego Zrzeszenia wyjaśnił na pytanie Sądu spowodowane dodatkowymi pieczątkami i podpisami pod tekstem skargi, iż Zrzeszenie (...) w K. było liderem inicjującym skargę, jednakże współskarżącymi są także Związek (...), Stowarzyszenie Kierowców (...) oraz Stowarzyszenie Kierowców (...). Wymienione podmioty skierowały także wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W związku z powyższym na podstawie zarządzenia z dnia 25 lipca 2008 r. wezwano skarżących: Związek (...), Stowarzyszenie Kierowców (...) oraz Stowarzyszenie Kierowców (...) do uzupełnienia braku formalnego skarg poprzez nadesłanie dokumentów wykazujących ich status prawny oraz sposób reprezentacji na zewnątrz. Do wykonania powyższych wezwań zakreślono siedmiodniowy termin od daty doręczenia wezwań, informując jednocześnie skarżących, iż nieusunięcie braku formalnego skarg we wskazanym terminie spowoduje ich odrzucenie.

Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącym w dniu (...) r. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu (...) r. Stowarzyszenie Kierowców (...) nadesłało do Sądu dokumenty wykazujące status prawny oraz sposób reprezentacji Stowarzyszenia, a mianowicie statut Stowarzyszenia oraz aktualny odpis KRS-u. Braku formalnego skargi w ustawowym terminie nie uzupełniło natomiast Stowarzyszenie Kierowców (...) oraz Związek (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Pod pojęciem przesłanek dopuszczalności zaskarżenia należy rozumieć wszystkie warunki wymagane przez przepisy prawne do skutecznego złożenia skargi do sądu administracyjnego. Skarga, jako pierwsze pismo strony (skarżącego) w postępowaniu sądowym, powinna czynić zadość wymaganiom formalnym określonym w art. 46 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej w skrócie p.p.s.a. Zgodnie z treścią art. 28 § 1 p.p.s.a. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Jednocześnie stosownie do art. 29 p.p.s.a., przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28 ustawy, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.

Nieuzupełnienie w terminie braków formalnych skargi skutkuje jej odrzuceniem (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie skarżący Stowarzyszenie Kierowców (...) oraz Związek (...) mimo prawidłowego wezwania z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, nie uzupełnili w ustawowym terminie braku formalnego skargi.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.