Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664642

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
II SA/Gl 305/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. C. na decyzję (...) Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie weterynarii i ochrony zwierząt postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zwrócić skarżącemu kwotę 200,00 (dwieście) zł tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem procesowym z dnia (...) r., skierowanym do organu II instancji, reprezentujący skarżącego W. C. profesjonalny pełnomocnik adw. S. C. cofnął skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. z dnia (...) r. nr (...).

W świetle art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie to wiąże Sąd. Jednakże cofnięcie skargi jest niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Zdaniem Sądu w okolicznościach rozpoznawanej sprawy nie zachodzą przyczyny, o których mowa w powołanym przepisie, stąd uznać należało, iż skarżący dokonał skutecznego cofnięcia skargi.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 oraz art. 232 § 1 pkt 1 lit. a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono o umorzeniu postępowania sądowego oraz zwrocie na rzecz skarżącego uiszczonego wpisu od skargi.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.