Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664625

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 maja 2010 r.
II SA/Gl 283/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. i B. K. - S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. Nr(...) w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżona decyzja Wojewody (...) z dnia (...) r. została doręczona J. S. w dniu (...) r., natomiast B. K. - S. w dniu (...) r. Zgodnie z treścią art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W rozpoznawanej sprawie zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu (...) r. Oznacza to, że dla skarżącego wspomniany wyżej, termin do wniesienia na nią skargi upływał w dniu (...)br. (w sobotę), który zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.) nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Skargę nadano zaś w dniu (...) r. Oznacza to, że skarga J. S., jako spóźniona podlega odrzuceniu na mocy art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. Z tego też powodu skarżący nie był wzywany do uiszczenia wpisu od niej - zgodnie z treścią art. 222 p.p.s.a.

Skarga B. K. - S. została wniesiona w terminie, w konsekwencji czego, na podstawie zarządzeń Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) r., skarżąca została wezwana do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie jej dziewięciu odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł - zgodnie z treścią § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). Dla dokonania tych czynności wyznaczono siedmiodniowy termin, informując stronę, że jego niedochowanie będzie skutkowało odrzuceniem skargi. Wezwania te zostały przesłane na wskazany przez skarżących adres i doręczone B. K. - S. w dniu (...) r.

W dniu (...) r. J. S. uiścił wpis od skargi, a (...) r. skarżąca nadała przesyłkę zawierającą brakujące odpisy skargi.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) Sąd odrzuca skargę, jeżeli w wyznaczonym terminie strona nie uzupełni jej braku formalnego. Tego rodzaju brakiem jest m.in. nienadesłanie odpisów skargi, które zgodnie z treścią art. 47 § 1 p.p.s.a. powinny być doręczone uczestnikom niniejszego postępowania. Wspomniany wyżej, wyznaczony przez Sąd termin upływał w dniu (...) r. W tym terminie skarżąca winna była skierować do Sądu brakujące, podpisane przez siebie odpisy skargi. Bez znaczenia jest w tym przypadku fakt, iż jak wyjaśniła skarżąca, jej małżonek przebywał poza miejscem zamieszkania i nie mógł podpisać skarg, skoro to nie on był wzywany do dokonania tej czynności.

Niezależnie od powyższego, art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania podlegają odrzuceniu, jeżeli pomimo wezwania nie został od nich uiszczony należny wpis. Wpis w rozpoznawanej sprawie został co prawda uiszczony, jednakże nastąpiło to dopiero w dniu (...) r. Należy więc przyjąć, że czynność ta nastąpiła z uchybieniem wskazanego terminu.

Ponieważ w rozpoznawanej sprawie skarżąca nie uzupełniła braku formalnego skargi jak również nie uiściła wymaganego wpisu jej skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.