Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664616

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 29 lipca 2010 r.
II SA/Gl 267/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kubik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G., A. G. i A. S. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia z dnia (...) r. wezwano skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł W zarządzeniu tym wskazano, iż wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącym w dniu (...) r. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu (...) r., skarżący wnieśli zażalenie na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu. Postanowieniem z dnia 7 maja 2010 r., sygn. akt I OZ 323/10 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił przedmiotowe zażalenie. W związku z powyższym na podstawie zarządzenia z dnia (...) r. wezwano ponownie skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu od skargi w kwocie 200 zł. Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącym w dniu (...) r. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu (...) r., skarżący nie uiścili należnej opłaty sądowej. W piśmie z dnia (...) r. skarżący J. G. oświadczył natomiast, że wezwanie Sądu jest cyt. "bardzo lakoniczne, nie wiadomo czym jest uzasadniona jego treść, podana stawka wpisu sądowego nie wiadomo z czego pochodzi".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). Przepis art. 214 § 2 p.p.s.a., stanowi natomiast, iż pismo, w tym wypadku skarga, wnoszone przez kilka osób, których uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, podlega jednej opłacie.

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Wskazać należy, iż na podstawie art. 227 § 1 p.p.s.a. na zarządzenie przewodniczącego wydziału w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy, przysługuje zażalenie. W niniejszej sprawie skarżący skorzystali z takiego uprawnienia, wnosząc zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II z dnia 24 marca 2010 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego. Zażalenie to zostało jednakże oddalone przez Naczelny Sąd Administracyjny. Ponowne wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi, po prawomocnym oddaleniu zażalenia na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu, nie stanowi zarządzenia, o którym mowa w art. 220 § 1 ustawy p.p.s.a., lecz jest wezwaniem do wykonania prawomocnego zarządzenia w tym przedmiocie (w niniejszej sprawie zarządzenia z dnia 24 marca 2010 r.), a zatem nie jest zarządzeniem w przedmiocie kosztów sądowych, w rozumieniu art. 227 § 1 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie, mimo prawidłowego wezwania do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi z jednoczesnym pouczeniem o skutkach prawnych niedokonania powyższego, skarżący nie uiścili należnej opłaty sądowej.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.