Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664613

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
II SA/Gl 263/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ł.B. - Ł. i R. Ł. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego w zakresie wniosku skarżących o zmianę postanowienia Sądu z dnia 4 lutego 2010 r. sygn. akt II SA/Gl 748/09 w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji postanawia: zmienić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 lutego 2010 r. sygn. akt II SA/Gl 748/09 i wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 4 lutego 2010 r. sygn. akt II SA/Gl 748/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił wniosek skarżący o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji wskazując, że zaskarżona decyzja (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K., z dnia (...) r., po wniesieniu na nią skargi została uchylona przez organ (decyzją z dnia (...) r. nr (...)) w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.). Tym samym, wobec wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonego aktu nie było podstaw do wydania orzeczenia w przedmiocie wstrzymania jego wykonania.

Na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r. skarżący również wnieśli skargę, zarejestrowaną pod sygn. akt II SA/Gl 952/09. Skarga ta została przez organ uwzględniona decyzją z dnia (...) r. nr (...). W konsekwencji pełnomocnik skarżących cofnął skargę, a postępowanie w sprawie II SA/Gl 952/09 zostało umorzone postanowieniem z dnia (...) r. Rozstrzygnięcie to jest prawomocne.

Pełnomocnik skarżących, w piśmie procesowym z dnia (...) r., zwrócił się do Sądu o zmianę uprzednio wydanego postanowienia oddalającego wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji wskazując, że wobec powyższych okoliczności wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji jest zasadny, gdyż w obrocie prawnym aktualnie pozostaje decyzja (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K., z dnia (...) r. nakładająca na skarżących obowiązek rozbiórki obiektu budowlanego

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) wniesienie skargi do Sądu nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. W oparciu o art. 61 § 3 tej ustawy sąd może, na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności w całości lub w części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zmiana postanowienia w kwestii wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji jest możliwa wówczas, gdy już po wydaniu rozstrzygnięcia w tym zakresie wyjdą na jaw nowe, istotne okoliczności, uzasadniające zmianę stanowiska Sądu (art. 61 § 4 ustawy).

Mając na względzie opisane wyżej okoliczności należy uznać, że w sprawie zaistniała przesłanka do zmiany stanowiska Sadu w kwestii zasadności wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. decyzja ta aktualnie pozostaje w obrocie prawnym i podlega wykonaniu. Nakaz rozbiórki rodzi skutki co do zasady trudne do odwrócenia skutki, zatem zasadne jest wstrzymanie jego wykonania do czasu zbadania legalności wydanej decyzji nakaz ten orzekającej.

Wobec powyższego, na podstawie art. 61 § 3, § 4 i § 5 orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.