Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664610

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 11 marca 2010 r.
II SA/Gl 26/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Łukasz Strzępek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie sprzeciwu do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postanawia: 1) zwolnić skarżącego z wpisu od skargi, 2) oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia (...) r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł - zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia (...) r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

W piśmie procesowym z dnia (...) r. H. Z. wystąpił o zwolnienie od kosztów sądowych. Następnie wniosek ten złożył na druku urzędowego formularza, powołując się na trudną sytuację materialną i niskie dochody. Z przedstawionych przez stronę informacji wynika, że H. Z. zamieszkuje wraz ze swoim synem - A. Z. w budynku mieszkalnym o pow. (...) m2. W skład jego majątku wchodzi również nieruchomość rolna o pow. (...) arów. Wedle złożonego oświadczenia strona nie dysponuje żadnymi oszczędnościami, środkami pieniężnymi, papierami wartościowymi ani też przedmiotami o wartości przekraczającej 3.000 euro. Jedynym źródłem utrzymania się skarżącego jest dochód ze świadczenia emerytalnego uzyskiwany w kwocie (...) zł brutto miesięcznie. A. Z. uzyskuje dochód z pracy na budowach jednakże jest to dochód sezonowy, a ze względu na porę roku, syn skarżącego nie otrzymuje go obecnie.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Przepis art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwana dalej p.p.s.a.) konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w formie zwolnienia od kosztów sądowych może nastąpić wobec osoby fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Przedmiotem badania przy analizie wniosku o przyznanie prawa pomocy jest całokształt okoliczności związanych z sytuacją materialną wnioskodawcy.

Oświadczenia złożone przez H. Z. wskazują na to, iż znajduje się on w trudnej sytuacji materialnej. Aktualnie jedynym źródłem dochodu jego rodziny jest uzyskiwana przezeń emerytura, która musi wystarczyć na zaspokojenie potrzeb dwóch osób. Z tego też względu uznano, iż skarżący zasługuje na zwolnienie z wpisu od skargi, gdyż uiszczenie całej kwoty lub nawet jej części mogłoby być dlań zbyt trudne pod względem finansowym.

Oddalając wniosek w pozostałym zakresie pod uwagę wzięto przede wszystkim to, iż dorosły syn skarżącego będzie w stanie uzyskać dochód z pracy na budowach, ze względu na kończący się sezon zimowy. W tej sytuacji całkowite zwolnienie od kosztów sądowych byłoby nieuzasadnione.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.