II SA/Gl 1604/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644676

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 lutego 2015 r. II SA/Gl 1604/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Łukasz Strzępek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na pismo Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania karty parkingowej osoby niepełnosprawnej w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego z urzędu postanawia: 1) zwolnić skarżącego od kosztów sądowych, 2) ustanowić dla skarżącego radcę prawnego z urzędu

Uzasadnienie faktyczne

Na druku urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący A. P. zwrócił się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie radcy prawnego z urzędu, powołując się na złą sytuację materialna oraz zły stan zdrowia. Z treści złożonego formularza wynika, że wnioskodawca samotnie prowadzi gospodarstwo domowe zamieszkując w jednym z pokoi budynku stanowiącego jego współwłasność. Zadeklarował, że nie posiada żadnych oszczędności, papierów wartościowych ani też przedmiotów materialnych o wartości przekraczającej 3.000 euro. Jego jedynym źródłem utrzymania się strony jest świadczenie emerytalne uzyskiwane w kwocie 1780 zł brutto miesięcznie. Do druku formularza skarżący do łączył kartę informacyjną leczenia szpitalnego.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Przepis art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwana dalej p.p.s.a.) konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w formie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia fachowego pełnomocnika z urzędu może nastąpić wobec osoby fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Przedmiotem badania przy analizie wniosku o przyznanie prawa pomocy jest całokształt okoliczności związanych z sytuacją materialną wnioskodawcy.

Oceniając złożony wniosek z uwzględnieniem przywołanych wyżej regulacji uznano, że zasługuje on na uwzględnienie. Do takiego wniosku prowadzi przede wszystkim fakt, że skarżący dysponuje źródłem utrzymania w postaci emerytury, a stan jego zdrowia uzasadnia twierdzenie strony o wyższych aniżeli przeciętne potrzebach bytowych. Z przedłożonej karty leczenia szpitalnego wynika bowiem, że wnioskodawca cierpi na liczne i zróżnicowane schorzenia o przewlekłym charakterze. Nie bez znaczenia jest przy tym fakt, że postanowieniem z dnia 29 października 2014 r. (sygn. akt IV SO/GL 28/14) referendarz sądowy w analogicznych okolicznościach przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.