Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2896432

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
II SA/Gl 1349/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sędziowie WSA: Włodzimierz Kubik, Maria Taniewska-Banacka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi S.P.i R.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.