II SA/Gl 1187/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2518409

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 lipca 2018 r. II SA/Gl 1187/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Matan.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości postanawia:

1.

odrzucić skargę kasacyjną;

2.

zwrócić skarżącemu kwotę 100,00 zł (słownie sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

|Wyrokiem z dnia 21 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Gl 1187/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę "A" na decyzję |

|Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości. Odpis wyroku |

|wraz z uzasadnieniem został doręczony stronie skarżącej w dniu 4 maja 2018 r. |

|Pismem z dnia 1 czerwca 2018 r. strona skarżąca reprezentowana przez fachowego pełnomocnika, wniosła do tut. Sądu skargę kasacyjną |

|od powołanego wyroku. |

|Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 8 czerwca 2018 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do usunięcia braków formalnych|

|skargi kasacyjnej poprzez złożenie dodatkowych 2 jej odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem celem doręczenia uczestnikom |

|postępowania, w terminie |

|7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. |

| |

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

|Nadanie biegu wniesionej skardze kasacyjnej poprzedza badanie, czy została wniesiona z zachowaniem wszystkich wymogów formalnych |

|przewidzianych przez obowiązujące przepisy. Jednym z wymogów dotyczącym wszystkich pism procesowych, przewidzianym przez art. 47 § 1 |

|ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), jest konieczność |

|dołączania do pisma jego odpisów i odpisów załączników dla doręczenia ich stronom. |

|W postępowaniu prowadzonym w niniejszej sprawie przez tutejszy Sąd oprócz skarżącego i organu stronami było 14 uczestników |

|postępowania. Wobec tego do wniesionej skargi kasacyjnej powinno zostać załączonych 15 odpisów skargi, celem doręczenia ich wszystkim |

|stronom postępowania. Tymczasem wraz ze skargą kasacyjną do Sądu nadesłano tylko 13 jej odpisów. |

|Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 8 czerwca 2018 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do uzupełnienia w terminie 7 dni |

|braków formalnych skargi kasacyjnej poprzez nadesłanie dodatkowych dwóch jej odpisów, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. |

|Wezwanie zostało skutecznie doręczone adresatowi w dniu 18 czerwca 2018 r., a zatem ostatnim dniem, w którym pełnomocnik mógł uzupełnić|

|wskazany brak formalny skargi i tym samym spowodować nadanie jej dalszego biegu był dzień 25 czerwca 2018 r. |

|Z dokonanych na podstawie akt ustaleń wynika, że do dnia 16 lipca 2018 r. do Sądu nie wpłynęły wymagane odpisy skargi kasacyjnej. |

| |

|Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 178 p.p.s.a. orzekł jak |

|w sentencji. Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zwrócił skarżącemu cały uiszczony wpis sądowy od skargi kasacyjnej. |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.