Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1996182

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 29 lutego 2016 r.
II SA/Gl 1179/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Łucja Franiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. M. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 listopada 2015 r. uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2015 r. G. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody (...), skargę na decyzję tego organu z dnia (...) r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza B. z dnia (...) r. nr (...) orzekającą o wymeldowaniu G. M. z pobytu stałego w lokalu przy ul. (...) w B.

Przewodniczący Wydziału II zarządzeniami z dnia 16 grudnia 2015 r. wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, tj. w wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), a ponadto zobowiązał skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi oraz pisma z dnia 7 grudnia 2015 r. stanowiącego uzupełnienie skargi, poprzez nadesłanie odpisów skargi i wskazanego pisma, poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, celem doręczenia uczestnikom postępowania.

Dla dokonania powyższych czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi oraz pozostawienia bez rozpoznania pisma z dnia 7 grudnia 2015 r.

Przesyłka zawierająca przedmiotowe wezwania została przesłana na podany w skardze adres do korespondencji i wobec nieobecności skarżącej była dwukrotnie awizowana (w dniach 20 i 28 stycznia 2016 r.) o czym umieszczono zawiadomienia w skrzynce do doręczania korespondencji. Na skutek niepodjęcia przesyłki w terminie 14 dni od daty pierwszego awiza została ona zwrócona do Sądu. Stanowiło to podstawę do uznania, że doręczenie wezwania skierowanego do skarżącej było skuteczne i zostało dokonane z upływem 3 lutego 2016 r. (art. 73 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a.)

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W myśl z kolei art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi, pobiera się wpis. Skarga, jako pierwsze pismo strony w postępowaniu sądowym powinna nadto spełniać określone wymagania, o których mowa między innymi w art. 47 § 1 p.p.s.a. Przepis ten przewiduje, że do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi oraz nieuiszczenie wpisu stanowi podstawę do odrzucenia skargi (art.220 § 3 p.p.s.a. i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Skarżąca mimo prawidłowego wezwania, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania wymaganych czynności, nie uiściła należnej opłaty sądowej oraz nie przedłożyła odpisu skargi.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 47 § 1 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Na marginesie należy wskazać, że z uwagi na odrzucenie skargi z dnia 27 listopada 2015 r. Sąd zaniechał zastosowania rygoru pozostawienia bez rozpoznania pisma z dnia 7 grudnia 2015 r. stanowiącego uzupełnienie tej skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.