Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722828

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 30 września 2019 r.
II SA/Gl 1120/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 30 września 2019 r. sprawy ze skargi "A." na uchwałę Rady Powiatu w Lublińcu z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowe;

2. zwrócić stronie skarżącej kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 lipca 2019 r. strona skarżąca złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na wymienioną w sentencji postanowienia uchwałę.

W rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia (...) r., nr (...) Wojewoda Śląski stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Odpis rozstrzygnięcia nadzorczego zawarty został w aktach administracyjnych sprawy.

Z akt administracyjnych sprawy wynika, że rozstrzygnięcie nadzorcze wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w dniu (...) r.

W piśmie z dnia 5 września 2019 r. tut. Sąd zwrócił się do Wojewody Śląskiego o udzielenie informacji, czy wymienione wyżej rozstrzygnięcie nadzorcze zostało zaskarżone do sądu administracyjnego.

W odpowiedzi na wymienione pismo Sądu Wojewoda Śląski ww. piśmie z dnia (...) r. poinformował, że rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia (...) r., nr (...) nie zostało zaskarżone przez Powiat Lubliniecki do sądu administracyjnego.

W piśmie z dnia (...) r. strona skarżąca cofnęła skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z art. 147 § 1 p.p.s.a. sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności.

W przedmiotowej sprawie Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Zgodnie z art. 85 ust. 1 oraz 3 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące powiatu może być zaskarżone przez powiat lub związek powiatów do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem, w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność zaskarżonej uchwały, nie zostało zaskarżone przez Powiat Lubliniecki w ustawowym terminie, a zatem jest prawomocne. Tym samym postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Dodatkowo należy wskazać, że strona skarżąca cofnęła skargę. W myśl art. 161 § 1 pkt 1 sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność zaskarżonego postanowienia stało prawomocne zanim skarżący cofnął skargę, a zatem przesłanka umorzenia o której mowa w art. 161 § 1 pkt 3 zaistniała wcześniej aniżeli przesłanka umorzenia o której mowa w art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Z uwagi na powyższe postępowanie sądowoadministracyjne jako bezprzedmiotowe podlegało umorzeniu przez Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Wpis od skargi zwrócono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.