Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026842

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
II SA/Gl 1107/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Łukasz Strzępek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postanawia: 1) zwolnić skarżącego z wpisu od skargi w kwocie przekraczającej (...) ((...)) zł, 2) oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie Sądu do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) - zgodnie z treścią § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), skarżący na druku urzędowego formularza wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W druku formularza wskazał, iż nie jest w stanie ponieść kosztów sadowych bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny ze względu na niskie dochody. Z zawartych w druku PPF informacji wynika, że wnioskodawca wraz z żoną oraz niespełna (...) dzieckiem zamieszkuje u swojej matki. Jego rodzina utrzymuje się z dochodu uzyskiwanego przez wnioskodawcę z tytułu umowy o prace w kwocie (...) zł miesięcznie.

Referendarz sądowy wezwał wnioskodawcę do przedłożenia dokumentów obrazujących przeciętne, miesięczne wydatki związane z utrzymaniem się rodziny skarżącego, wskazania źródła i wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego przez matkę skarżącego oraz o wyjaśnienie, czy opłata uiszczona przez pełnomocnika wnioskodawcy - adwokata W. B. stanowi wpis od skargi uiszczony w niniejszej sprawie.

Na wezwanie to skarżący nadesłał kserokopie rachunków za media oraz odpis umowy wynajmu lokalu mieszkalnego w R., przy ul. B.

Wobec powyższego skarżący został wezwany do sprecyzowania gdzie rzeczywiście zamieszkuje: u matki, czy też w wynajmowanym lokalu mieszkalnym. W odpowiedzi D. K. oświadczył, że wraz z rodziną zamieszkuje w wynajmowanym lokalu mieszkalnym.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Możliwość przyznania stronie postępowania sądowoadministracyjnego prawa pomocy jest uzależniona od tego, czy wykaże ona w przekonujący sposób, iż rzeczywiście jej sytuacja materialna jest na tyle ciężka, aby uzasadnione było uczynienie wyjątku od przyjętej w art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) zasady odpłatności postępowania.

Przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym (w omawianym przypadku polegającego na zwolnieniu od kosztów sądowych) może nastąpić wówczas, gdy osoba występująca z takim wnioskiem wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku w utrzymaniu swoim i swojej rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Okoliczności powołane przez skarżącego pozwoliły ustalić, że jego wniosek zasługuje na uwzględnienie w części. Wysokość dochodu D.K., przy uwzględnieniu ilości osób pozostających na jego utrzymaniu nie pozwala na poniesienie pełnych kosztów postępowania. Z tego też względu uznano, że skarżący zasługuje na zwolnienie z wpisu od skargi w kwocie powyżej (...) zł. Na marginesie można jedynie dodać, że wpis od skargi jest zasadniczym wydatkiem jako strona zobowiązana jest ponieść na tym etapie postępowania.

Całokształt okoliczności nie pozwolił jednak stwierdzić, że D. K. zasługuje na pełne zwolnienie od kosztów sądowych. Wątpliwości w tym zakresie budzi dosyć niejasna sytuacja lokalowa wnioskodawcy. W druku wniosku zaznaczył on, że zamieszkuje z matką. Następnie nadesłał odpis umowy, z której wynika, że wynajmuje mieszkanie w R. Umowę najmu lokalu zawarto w dniu (...) r., tymczasem skarżący nadal jest zameldowany w mieszkaniu swojej matki. Co więcej, w druku formularza PPF wskazał, iż wraz z nią zamieszkuje. W opozycji do tego twierdzenia pozostaje zaś oświadczenie, że centrum spraw życiowych znajduje się w mieszkaniu w R. Skoro zaś tak, to należałoby oczekiwać, że skarżący będzie tam zameldowany. Niejasności te nie pozwoliły w stanowczy sposób stwierdzić, że koszt utrzymania rodziny D.K. nie podlega zmniejszeniu ze względu na wsparcie osób trzecich (np. matki) z którymi mógłby zamieszkiwać. W takiej sytuacji niemożliwym było całkowite zwolnienie wnioskodawcy od kosztów sądowych.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.