Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2098239

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
II SA/Gl 1105/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy odtworzenia treści aktu własności ziemi w kwestii wniosku P. B. o podjęcie zawieszonego postępowania postanawia: odmówić podjęcia zawieszonego postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 9 marca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę T. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy odtworzenia treści aktu własności ziemi. Pełnomocnik skarżącego w piśmie z dnia (...) r. poinformował o śmierci skarżącego, dołączając do pisma odpis skrócony aktu zgonu stwierdzający, że T. G. zmarł w dniu (...) r.

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 r. tut. Sąd zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne do czasu zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo do dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

Pismem z dnia (...) r. P. B. wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że na mocy testamentu notarialnego z dnia (...) r. nr (...), został on powołany do całości spadku po T. G., w związku z powyższym zgłasza się jako testamentowy następca prawny zmarłego. Jednocześnie w piśmie wskazano, że do kręgu potencjalnych ustawowych następców prawnych T. G. należeć mogą T. i Z. G. Podniesiono także, że skarżący zmarł jako kawaler, nie pozostawiając żadnych zstępnych, nie miał również rodzeństwa, a jego rodzice zmarli przed nim.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału II zarządzeniem z dnia 23 czerwca 2016 r. zwrócił się do uczestników postępowania T. i Z. G. o wskazanie następców prawnych zmarłego skarżącego, poprzez podanie ich imion i nazwisk oraz dokładnych adresów.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie T. G. w piśmie z dnia (...) r. poinformował, że nie wydano jeszcze postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, ani też nie sporządzono aktu poświadczenia dziedziczenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Podstawę zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie stanowił art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.- dalej jako p.p.s.a.), zgodnie z którym sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawicielstwa, z zastrzeżeniem § 3, zgodnie z którym mimo śmierci strony sąd nie zawiesza postępowania, jeżeli jego przedmiot odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego. W świetle art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd podejmie zawieszone postępowanie z urzędu, gdy ustaną przyczyny zawieszenia, w szczególności w razie śmierci strony - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

W niniejszej sprawie P. B. wnosząc o podjęcie zawieszonego postępowania wskazywał, że jest jedynym testamentowym następcą prawnym zmarłego T. G. Jednocześnie jednak uczestnik postępowania T. G., wskazywany przez P. B. jako ewentualny następca prawny skarżącego, poinformował, że nie wydano postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po skarżącym T. G., ani też nie sporządzono aktu poświadczenia dziedziczenia.

Wskazać należy, że następcą prawnym zmarłego staje się osoba, która w drodze sądowego stwierdzenia nabycia praw do spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, stała się spadkobiercą. Chociaż postanowienie Sądu spadku w tym zakresie i akt notarialny nie mają charakteru konstytutywnego, a jedynie deklaratoryjny, bowiem poświadczają istniejący od momentu otwarcia spadku stan rzeczy, to jednak stanowią urzędowy dowód na sukcesję osób w nich wskazanych.

W związku z powyższą regulacją, mając na uwadze, że spadkobiercy zmarłego skarżącego nie dysponują jeszcze prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnym poświadczeniem dziedziczenia, brak jest podstaw do podjęcia zawieszonego postępowania. W ocenie Sądu przedstawiony przez P. B., sporządzony w formie aktu notarialnego testament, nie jest dokumentem, który pozwalałby stwierdzić w sposób nie budzący wątpliwości, że jest on jedynym następcą prawnym skarżącego. Dopiero bowiem prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku przez spadkobiercę powołanego na mocy postanowień testamentu, albo równorzędny z takim postanowieniem sądu, akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, wprowadzają domniemanie prawne, że osoba wymieniona w tego rodzaju postanowieniu bądź akcie jest jedynym spadkobiercą - od chwili śmierci spadkodawcy, legitymowanym m.in. do rozporządzania prawami, które należą do spadku.

W konsekwencji dopiero na podstawie prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia, wydanego albo sporządzonego na podstawie testamentu T. G., Sąd rozpoznający niniejszą sprawę byłby zobowiązany uwzględnić w toku dalszego postępowania osobę w nim wskazaną, jako spadkobiercę T.G. i na tej podstawie podjąć zawieszone postępowanie.

Mając zatem na uwadze treść art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.