Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989289

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 lutego 2009 r.
II SA/Gl 1102/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Krawczyk.

Sędziowie: NSA Łucja Franiczek (spr.), WSA Rafał Wolnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2009 r. sprawy ze skargi N. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.