Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 5 kwietnia 2007 r.
II SA/Gl 1028/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Krawczyk (spr.).

Sędziowie WSA: Iwona Bogucka, Maria Taniewska-Banacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2007 r. sprawy ze skargi D. J. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

(...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. zaskarżoną decyzją z dnia (...) r., na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. oraz art. 7b pkt 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. Nr 240 z 2005 r., poz. 2027), dalej "ustawa" - po rozpatrzeniu odwołania wnioskodawcy D. J. - utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Miasta C. z dnia (...) roku (nr (...)) odmawiającą wprowadzenia zmiany w oparciu ewidencji gruntów i budynków miasta C. polegającej na wpisaniu D. J. jako osoby władającej nieruchomością oznaczoną jako działka nr A, obręb (...).

W uzasadnieniu podano, że wnioskodawca domagał się ujawnienia swojego nazwiska jako władającego powyższą działką, ponieważ faktycznie nią włada jako użytkownik położonych na niej budynków, które związane są z budynkami położonymi na działce sąsiedniej nr B, której jest współwłaścicielem na mocy umowy materialnej z (...) r. Udział w działce B nabył od Gminy C. wpisanej jako współwładający działką A. Wnioskodawca nie przedstawił żadnego z dowodów wymienionych w § 12 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), dalej rozporządzenie, stanowiącego podstawę dokonania zmian w ewidencji w zakresie osoby władającej.

W związku z tym działając na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy nie istnieje możliwość wykazania w ewidencji gruntów i budynków D. J. jako władającego nieruchomością stanowiącą działkę nr A, gdyż nie wykazał on swoich uprawnień do władania nieruchomością. Aktualnie istniejący wpis w ewidencji gruntów dla działki nr A w zakresie podmiotowym wykazuje władających Skarb Państwa i Z. i B. J. po - części. Nabycie własności części działki B nie rodzi automatycznie praw podmiotowych do działki A;

Dokonania żądanej zmiany w ewidencji w zakresie władającego działką A nie uzasadnia także treść art. 51 ustawy. Zdaniem organu przepis ten odnosi się do stanu prawnego i faktycznego, w którym władający był wpisany do ewidencji gruntów na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów, a obecnie podjął czynności zmierzające do uregulowania (wykazania) tytułu własności i stanowi gwarancje dla władającego iż do czasu uregulowania prawa własności będzie wykazywany jako podmiot w ewidencji gruntów.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego D. J. domagał się uchylenia decyzji organów obu instancji jako naruszających art. 20 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a także § 10 ust. 1 pkt 2 w związku z § 10 ust. 2 rozporządzenia z 29 marca 2001 r..

W uzasadnieniu skargi skarżący powoływał się na fakt nabycia od Gminy C. jej udziału w działce B, a tym samym utraty przez Gminę możności władania działką A (brak dostępu), która pozostaje w jego faktycznym użytkowaniu. Zdaniem skarżącego żądanie wpisania go jako współwładającego działką A uzasadnia także art. 51 ustawy.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie z przyczyn wskazanych w decyzji ostatecznej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Ewidencja gruntów jest specjalnie prowadzonym i wywierającym określone skutki prawne zbiorem informacji o gruntach. Powinna być utrzymywana w stałej aktualności nie tylko co do stanu faktycznego, ale i stanu prawnego (art. 20, 22, 24 ustawy).

Dokonywanie zmian w stanie prawnym zapisanym w ewidencji gruntów jest możliwe na podstawie dokumentów wymienionych w § 12 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Powołany przepis dotyczy zarówno zmian dokonywanych z urzędu przez organ administracji, jak również zmian wnioskowanych przez zainteresowane osoby, w tym określone w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51 ustawy.

W sprawie nie ulega wątpliwości, że skarżący poprzez zmianę zapisu dąży w istocie do uzyskania potwierdzenia prawa do władania działką A.

Tymczasem celem ewidencji gruntów i budynków stosownie do art. 2 pkt 8 ustawy - jest stworzenie jednolitego dla kraju zbioru informacji o gruntach i budynkach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych i prawnych władających tymi gruntami. W związku z tym w orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie wyjaśniono, że zapisy w ewidencji mają wyłącznie charakter techniczno - deklaratoryjny. Organy ewidencyjne rejestrują jedynie stany prawne ustalone w innym trybie lub przez inne organy orzekające. Nie mogą one natomiast samodzielnie rozstrzygać kwestii uprawnień wnioskodawcy do gruntu lub budynku. Stąd też poprzez żądanie wprowadzenia zmian w ewidencji nie można dochodzić ani udawadniać swoich praw właścicielskich czy uprawnień do władania nieruchomością (wyroki II SA 1824/95,

II SA 1718/95, II SA 1231/97.

Skoro więc skarżący żądał wprowadzenia zmian w ewidencji to jego obowiązkiem było stosowne udokumentowanie wniosku przez dołączenie do niego któregoś z dokumentów wskazanych w § 12 ust. 1 rozporządzenia.

Zgodnie bowiem z przepisami o ewidencji - jak stwierdzono już wyżej - każda zmiana danych objętych ewidencją gruntów i budynków musi być udokumentowana.

W rozpoznawanej sprawie skarżący w żaden sposób nie udowodnił zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność dokonania zmian w ewidencji zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy na żądanie organu.

Nie jest bowiem taką okolicznością bezumowne użytkowanie znajdujących się na działce budynków czy też posiadanie "jedynego dostępu do działki".

Odnośnie powoływania się skarżącego na art. 51 ustawy, który wg niego uzasadnia dokonanie żądanej zmiany należy wyjaśnić, że ma on zastosowanie tylko do dawnych wpisów w ewidencji gruntów i budynków, założonej na podstawie dekretu z dnia (...) 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (do czasu uregulowania tytułu własności można wykazać także osobę władającego). Taki stan jest odnotowany w zakresie nieruchomości A. Natomiast przy nowych wpisach do ewidencji przez władającego rozumią osobę fizyczną lub prawną, która ma odpowiedni tytuł prawny do władania gruntem do jego właściciela.

Mając na uwadze powyższe argumenty, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z zm.) oddalił skargę.