Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 6 kwietnia 2005 r.
II SA/Gd 96/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Jędrkowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. S. na decyzję Wojewody z dnia 26 listopada 2004 r. (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę budynku postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wezwaniem z dnia 10 lutego 2005 r. skarżący R. S. wezwany został do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłanie czterech odpisów skargi oraz złożenie pełnomocnictwa procesowego - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 11 lutego 2005 r. Skarżący w zakreślonym terminie nie uczynił zadość wezwaniu Sądu.

W tej sytuacji na mocy art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), który stanowi, że sąd odrzuci skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych oraz art. 220 § 3 tej ustawy, który stanowi, że sąd odrzuci skargę, od której mimo wezwania nie został uiszczony wpis, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.