Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2006 r.
II SA/Gd 945/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Jaroszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na uchwałę Rady Gminy z dnia (...) sierpnia 2003 r. Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na oznaczoną wyżej uchwałę Rady Gminy z dnia (...) sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia (...) maja 2006 r. skarżący ponownie wezwany został do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie odebrane zostało w dniu (...) maja 2006 r. (dowód: zwrotne potwierdzenia odbioru k. 147). Wpis nie został uiszczony, natomiast skarżący nadał dnia (...) maja 2006 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pismo procesowe, z którego treści wynika, że cofa skargę na oznaczoną wyżej uchwałę Rady Gminy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie z treścią § 3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie termin siedmiodniowy dla uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął dla skarżącego w dniu (...) maja 2006 r.

Wobec nieuiszczenia wpisu sądowego w ustawowym terminie, zakreślonym opisanym wyżej zarządzeniem, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Na marginesie należy dodać, iż oświadczenie o cofnięciu skargi nie wywołało w niniejszej sprawie procesowych skutków prawnych w postaci umorzenia przez Sąd postępowania na podstawie przepisu art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a to na skutek treści przytoczonego wyżej przepisu art. 220 § 1 tej ustawy. Wobec nieuiszczenia mimo wezwania opłaty sądowej skarga nie została skutecznie wniesiona do Sądu, w konsekwencji strona skarżąca nie ma przewidzianego w przepisie art. 60 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uprawnienia do jej cofnięcia.