Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2006 r.
II SA/Gd 939/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krzysztof Ziółkowski (spr.).

Sędziowie WSA: Tamara Dziełakowska, Dorota Jadwiszczok.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 24 października 2005 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku stałego oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 23 czerwca 2005 r., nr (...) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uchylił własną decyzję z dnia 27 stycznia 2005 r., nr (...) przyznającą skarżącemu zasiłek stały w wysokości 418 zł miesięcznie od 1 stycznia 2005 r. do 31 stycznia 2007 r. i składkę zdrowotną w wysokości 8,50% od kwoty zasiłku na czas trwania świadczenia, po czym przyznał skarżącemu zasiłek stały w wysokości:

-

418 zł na okres od 1 do 31 stycznia 2005 r.,

-

317 zł na okres od 1 do 28 lutego 2005 r.,

-

242, 66 zł na okres od 1 marca 2005 r. do 31 stycznia 2007 r., oraz przyznał składkę zdrowotną w wysokości 8,50% od kwoty zasiłku na czas świadczenia, a także ustalił, że świadczenie pieniężne stanowiące część wypłaconego zasiłku stałego za okres od 1 lutego 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. w łącznej wysokości 677 zł są świadczeniami nienależnie pobranymi podlegającymi zwrotowi.

Kolejną decyzją z dnia 17 sierpnia 2005 r., nr (...) organ I instancji na podstawie art. art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2, 36 pkt 1, 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1,100, 101 ust. 1, 106 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz art.art. 66 ust. 1 pkt 26, 73 pkt 9, 75 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych Se środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) w zw. z art. 163 k.p.a. zmienił ww. decyzję w ten sposób, że przyznał A. P. zasiłek stały wysokości 244,20 zł miesięczne od 1 sierpnia 2005 r. do 31 stycznia 2007 r. oraz składkę zdrowotną w wysokości 8,50% od kwoty zasiłku na czas trwania świadczenia.

Odwołanie od tej decyzji wniósł A. P. podnosząc, że powinien otrzymać zasiłek stały w wysokości 317 zł, gdyż organ nieprawidłowo do dochodu wliczył mu zasiłek okresowy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 24 października 2005 r., nr (...) utrzymało w mocy decyzję organu I instancji wskazując w uzasadnieniu co następuje;

Art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stanowi, że prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł, zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej; stosownie do treści art. 8 ust. 3 i 4 ustawy za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: l)miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 2)składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne, 3)kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób; do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

Zasiłek stały, stosownie do treści art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł m-cznie.

Stosownie do treści art. 106 ust. 5 ustawy decyzję administracyjna zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11, 12 i lO ust. 5.

W uzasadnieniu decyzji organ nie wskazał, jakie przesłanki stanowiły podstawę jej wydania, niemniej Kolegium na podstawie akt sprawy ustaliło, że w m-cu lipcu stronie przyznany został zasiłek okresowy w wysokości 72,80 zł na dwa miesiące: lipiec i sierpień 2005 r.; w sierpniu natomiast nastąpiła utrata dochodu w postaci dodatku mieszkaniowego w kwocie 74,34 zł Zatem wystąpiły przesłanki do zmiany decyzji, albowiem zmianie uległa wysokość uzyskiwanego przez stronę dochodu uwzględnianego do ustalenia uprawnień strony do otrzymania zasiłku stałego.

Kolegium podzieliło stanowisko organu pierwszej instancji w tym zakresie i uznało, iż zaskarżona decyzja odpowiada prawu.

Decyzją z dnia l lipca 2005 r. przyznany został stronie zasiłek okresowy w wysokości 72,80 zł miesięcznie na okres dwóch miesięcy: lipiec i sierpień 2005 r. W sierpniu 2005 r. strona utraciła dodatek mieszkaniowy (z akt sprawy wynika, iż A. P., po upływie sześciu miesięcy od przyznania mu w lutym 2005 r. dodatku mieszkaniowego, nie ubiegał się o dodatek mieszkaniowy na następny okres). Oznacza to, ze w niniejszej sprawie zastosowanie znajduje zapis dotyczący utraty dochodu w postaci dodatku mieszkaniowego otrzymywanego do lipca 2005 r., ale jednocześnie uzyskanie dochodu w postaci zasiłku okresowego w wysokości 72,80 zł przyznanego na dwa miesiące i stanowiącego ten dochód w lipcu i sierpniu 2005 r.

Wydając decyzję w sierpniu 2005 r. organ obowiązany był uwzględnić powyższe okoliczności, wobec czego na dochód uzyskany przez skarżącego w sierpniu 2005 r., a stanowiący podstawę ustalenia wysokości należnego mu zasiłku stałego, składają się następujące świadczenia: zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 144 zł oraz zasiłek okresowy w wysokości 72,80 zł; razem wysokość dochodu dla ustalenia uprawnień strony do zasiłku stałego wyniosła 216,80 zł Zasiłek stały stanowi różnicę pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. kwotą 461 zł a uzyski-wanym przez tę osobę dochodem tj. kwotą 216,80 zł; zasiłek stały od l sierpnia 2005 r. wyniósł zatem 244,20 zł.

W przypadku, gdy od miesiąca września nastąpiła zmiana wysokości dochodu strony organ obowiązany był dokonać kolejnej zmiany decyzji przyznającej stronie zasiłek stały.

Odnosząc się do zarzutu skarżącego dotyczącego niesłusznego wliczenia zasiłku okresowego do jego dochodu to zarzut ten jest bezpodstawny. Cyt. wyżej przepis art. 8 ust. 3 ustawy nakazuje wliczyć wszelkie przychody bez względu na tytuł i źródłu ich uzyskania pomniejszone o podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie chorobowe i społeczne oraz alimenty płacone na rzecz innych osób; świadczenia nie podlegające zaliczeniu są enumeratywnie wyszczególnione w przepisie art. 8 ust. 4 i są to jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne oraz świadczenia w naturze. Zasiłku okresowego przyznanego na dwa miesiące nie można zaliczyć ani do świadczeń pieniężnych jednorazowych ani do świadczeń w naturze. Dlatego też podlega on wliczeniu do dochodu strony stanowiącego podstawę ustalenia wysokości zasiłku stałego.

Skargę do Sądu na tę decyzję wniósł A. P., wskazując, że jego zdaniem do dochodu nie wlicza się ani zasiłku okresowego, ani dodatku mieszkaniowego, zaś dochód osoby całkowicie niezdolnej do pracy stanowi zasiłek pielęgnacyjny.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Art. 1 § 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) stanowi, iż sąd administracyjny sprawuje, w zakresie swej właściwości, kontrolę pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skarga nie jest zasadna, albowiem zaskarżona decyzja jest zgodna z prawem.

Jedyną kwestią wymagająca wyjaśnienia jest odniesienie się do stanowiska skarżącego, że dochodem osoby niepełnosprawnej, niezdolnej do żadnej pracy i samotnie gospodarującej jest zasiłek pielęgnacyjny oraz zarzutu niezgodnego z prawem wliczania do tego dochodu zasiłku okresowego i dodatku mieszkaniowego.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w brzmieniu na dzień wydania zaskarżonej decyzji) za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1.

miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

2.

składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

3.

kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się także jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

Powyższe wyliczenie stanowi zamknięty katalog. Nie mieści się w nim zasiłek okresowy ani dodatek mieszkaniowy, gdyż oba te świadczenia nie są jednorazowymi świadczeniami pieniężnymi ani świadczeniami w naturze o jakich mowa w przywołanym wyżej przepisie. Z natury rzeczy zasiłek okresowy jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc przez określony okres. Taki sam charakter ma dodatek mieszkaniowy. Zatem oba te świadczenia podlegają zaliczeniu do dochodu.

W tym stanie rzeczy zaskarżona decyzja odpowiada prawu. Mając na uwadze powyższe względy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oddalił skargę.