Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 20 września 2006 r.
II SA/Gd 935/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tamara Dziełakowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 20 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. C. i M. C. na Uchwałę Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2005 r., Nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi D. obręb Ż. sektor B postanawia

1.

umorzyć postępowanie.

2.

zwrócić skarżącym ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych).

Uzasadnienie faktyczne

B. i M. C. wnieśli skargę na wyżej opisaną uchwałę Rady Gminy.

W pismach z dnia 4 i 16 września 2006 r. skarżący oświadczyli, iż cofają skargę.

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności.

Sąd uznając, że w sprawie nie zachodzą wskazane wyżej okoliczności dotyczące niedopuszczalności cofnięcia skargi, będąc związany tym cofnięciem, na podstawie art. 60 w związku z art. 161 § 1 pkt 1 tej ustawy umorzył postępowanie.

Wobec tego, iż cofnięcie skargi nastąpiło przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana Sąd na mocy art. 232 § 1 pkt 2 ww. ustawy postanowił zwrócić skarżącym połowę wpisu od skargi.