Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 21 września 2006 r.
II SA/Gd 925/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Kostka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 21 września 2006 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. S.-N. na decyzję Prezydenta Miasta z dnia 17 września 2001 r. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca H. S.-N. złożyła w Sądzie pismo z dnia 10 października 2005 r., w którym domagała się m.in. "w ramach nadzoru (...) wszczęcia postępowania o uchylenie (...) decyzji Prezydenta Miasta o zmianie władania nieruchomości G., (...) z wieczystego użytkowania na prawo własności". Pismo to było skierowane do Wojewody, Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją oraz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Zawierało ono także wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

W tej sytuacji Sąd przyjął, że jest to skarga do sądu administracyjnego na wskazaną decyzję.

Rozpoznając tak określoną skargę Sąd uznał, że jest ona niedopuszczalna.

Zaskarżona decyzja to decyzja Prezydenta Miasta z dnia 17 września 2001 r., podjęta na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w G. przy ul. (...) na rzecz T. S., K. S., A. F., K. S. oraz G. S. Od decyzji tej nie zostało wniesione odwołanie. Fakt, że od zaskarżonej decyzji nie zostało wniesione odwołanie jest pierwszą przyczyną niedopuszczalności skargi skarżącej. Zgodnie bowiem z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie.

Drugą przyczyną niedopuszczalności skargi skarżącej jest to, że nie jest ona w ogóle uprawniona do wniesienia skargi na zaskarżoną decyzję. Zgodnie z art. 50 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Skarżąca zaś jest, jak wynika z jej pisma, najemcą lokalu w domu, który znajduje się na nieruchomości przy ul. (...) w G. Zaskarżona decyzja nie zmienia zatem w żaden sposób jej sytuacji prawnej.

Mając powyższe na uwadze Sąd na mocy art. 58 § 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę, jako niedopuszczalną odrzucił.