Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 30 maja 2005 r.
II SA/Gd 92/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Jędrkowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. D. na uchwałę nr (...) Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2003 r. w przedmiocie zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 9 grudnia 2004 r. K. D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na uchwałę Rady Miasta z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy C. w G.

W podstawie prawnej skargi skarżący powołał art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.).

Skarżący zarzucił uchwale między innymi:

Naruszenie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz. 139 ze zm.)

Naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Naruszenie art. 33 ustawy z dnia 71ipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym poprzez bezpodstawne skarżącego prawa zabudowy, które stanowi integralną część prawa własności nieruchomości gruntowych.

Podnosząc powyższe zarzuty skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym obowiązującej w dniu wydania zaskarżonej uchwały tj. 25 czerwca 2003 r. mógł wnieść zarzut każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Zarzut należało wnieść na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, po upływie okresu wyłożenia projektu.

O uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutu rozstrzygała rada gminy, w drodze uchwały, zawierającej uzasadnienie faktyczne i prawne.

Uchwałę o odrzuceniu zarzutu w całości lub części, wnoszący zarzut mógł zaskarżyć do sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Opisany wyżej tryb został przez skarżącego wykorzystany.

Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił wniesioną przez skarżącego skargę na uchwałę z dnia 25 czerwca 2003 r., nr (...) odrzucającą zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym skarżący wyczerpał przewidziany w wyżej wymienionej ustawie szczegó1ny tryb z zaskarżania uchwał dotyczących wniesionych zarzutów do projektu miejscowego p1anu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 101 ustawy o samorządzie terytoria1nym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

Za niedopuszczalną należy jednak uznać skargę z art. 101 ustawy samorządowej w sytuacji, w której przewidziane zostało szczegółowe uregulowanie ustawowe w zakresie trybu zaskarżania uchwał. Jak już wyżej wskazano jest ono zawarte w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym czyli w akcie prawnym regulującym postępowanie w przedmiocie uchwalania planów za gospodarowania przestrzennego. Tam też zostały zawarte unormowania dotyczące ochrony interesów prawnych stron tego postępowania.

Ochrona interesu prawnego skarżącego została przewidziana w art. 24 ww ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i istnienie opisanego wyżej szczególnego trybu zaskarżenia pozbawia wymienionego prawa skargi z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.

Z przyczyn wyżej wskazanych, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skargę jako niedopuszczalną odrzucił.