Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 3 marca 2006 r.
II SA/Gd 915/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janina Guść.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. M. i M. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 września 2005 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 18 listopada 2005 r. zobowiązano skarżących do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł na podstawie art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270) w związku z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193)

do podpisania skargi na podstawie art. 46 § 1 pkt 4 w związku z art. 57 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do nadesłania odpisu skargi na podstawie art. 47 § 1 w związku z art. 57 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie i rygor odrzucenia skargi. (vide: zarządzenie k. 1)

Odpis niniejszego zarządzenia doręczono skarżącej D. M. w dniu 24 listopada 2005 r., a skarżącemu M. M. w dniu 10 stycznia 2006 r. (vide: potwierdzenie odbioru k. 7, 11)

Termin uzupełnienia braków formalnych skargi i uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie w dniu 17 stycznia 2006 r.

Powyższe okoliczności uzasadniają odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.