Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897871

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 maja 2011 r.
II SA/Gd 913/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Antończyk (spr.).

Sędziowie WSA: Mariola Jaroszewska, Jolanta Sudoł.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi E. T. i R. T. na decyzję Wojewody z dnia 4 października 2010 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.