Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 23 listopada 2006 r.
II SA/Gd 913/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Skrzycka -Pilch.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2006 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. i Z. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 sierpnia 2005 r., Nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

K. i Z. S. wnieśli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 sierpnia 2005 r.,

Nr (...).

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 18 listopada 2005 r. skarżący wezwani zostali do: uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącym w dniu 23 listopada 2005 r. Skarżący wnioskiem z dnia 19 grudnia 2005 r. zwrócili się o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Postanowieniem z dnia 27 lutego 2006 r. odmówiono skarżącym przyznania prawa pomocy. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2006 r., w sprawie o sygn. akt II OZ 388/06 oddalił zażalenie skarżących na powyższe postanowienie.

Zarządzeniem z dnia 26 maja 2006 r. ponownie wezwano skarżących do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 500 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącym w dniu 5 czerwca 2006 r. Skarżący wnieśli zażalenie od powyższego zarządzenia. Postanowieniem z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie o sygn. akt II OZ 754/06 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie.

Zarządzeniem z dnia 24 sierpnia 2006 r. skarżący zostali ponownie wezwani do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 500 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącym w dniu 28 sierpnia 2006 r. Zażalenie skarżących na powyższe zarządzenie zostało odrzucone postanowieniem z dnia 19 września 2006 r.

Zarządzeniem z dnia 19 października 2006 r. wezwano skarżących do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 26 maja 2006 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono skutecznie skarżącym w dniu 25 października 2006 r. Skarżący nie uiścili wpisu sądowego w wyznaczonym terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżąca mimo wezwania wpisu nie uiściła, wobec czego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie wyżej wskazanego przepisu, orzekł jak w sentencji postanowienia.