Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 31 marca 2005 r.
II SA/Gd 91/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Kostka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 listopada 2004 r. sygn. akt (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący M. R. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 listopada 2004 r. sygn. akt (...)

W dniu 14 lutego 2005 r. doręczono skarżącemu wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłanie 3 odpisów skargi z załącznikami-w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżący w zakreślonym terminie nie uczynił zadość wezwaniu Sądu.

W tej sytuacji na mocy art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), który stanowi, że sąd odrzuci skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych oraz art. 220 § 3 tej ustawy, który stanowi, że sąd odrzuci skargę, od której mimo wezwania nie został uiszczony wpis Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.