Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2005 r.
II SA/Gd 889/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Jędrkowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 sierpnia 2005 r. (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia warunków zabudowy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 sierpnia 2005 r. (...).

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 2 listopada 2005 r. skarżąca wezwana została do usunięcia braków formalnych skargi przez nadesłanie 3 odpisów skargi, w terminie 7 ni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie odebrane zostało w dniu 7 listopada 2005 r. (dowód: zwrotne potwierdzenia odbioru k. 7).

Skarżąca w zakreślonym terminie nie uczyniła zadość wezwaniu Sądu.

W tej sytuacji na mocy art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), który stanowi, że sąd odrzuci skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.