Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2016137

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
II SA/Gd 83/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 listopada 2015 r. nr 1411/10 w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 listopada 2015 r. nr (...).

Art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) stanowi, że skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Stosownie więc do treści art. 47 § 1 tej ustawy do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Ponadto, art. 220 § 1 powołanej ustawy wskazuje, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Stosownie natomiast do treści art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Ponadto, zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 tej ustawy Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca postanowieniem skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II z dnia 12 lutego 2016 r., wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie 103 odpisów skargi lub jej uwierzytelnionych fotokopii - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II z dnia 12 lutego 2016 r., skarżący wezwany został do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł - również w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi oraz odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego została doręczona skarżącemu w dniu 29 lutego 2016 r. (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru karta - 8).

Tym samym uznać należało, że termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu sądowego oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał dla skarżącego w dniu 7 marca 2016 r.

Z akt sprawy wynika jednakże, że w terminie tym skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi ani też nie uiścił wpisu sądowego (vide: notatka urzędowa sporządzona przez Oddział Finansowo - Budżetowy WSA w Gdańsku w dniu 31 marca 2016 r. karta 10).

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.