II SA/Gd 811/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3095351

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. II SA/Gd 811/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Diana Trzcińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. P. i J.P. od decyzji Wojewody z dnia 29 września 2020 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić sprzeciw A.P.

Uzasadnienie faktyczne

A. P. i J. P. wnieśli sprzeciw od decyzji Wojewody z 29 września 2020 r., nr (...), w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z 4 listopada 2020 r. wezwano wnoszących sprzeciw do usunięcia braków formalnych sprzeciwu poprzez wskazanie, czy żądają uchylenia decyzji, podanie numerów PESEL oraz solidarne uiszczenie wpisu od sprzeciwu - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia sprzeciwu.

Wezwania zostały odebrane zarówno przez A. P., jak i J. P. w dniu 9 listopada 2020 r. Zatem 7-dniowy termin do wykonania zarządzeń upłynął 16 listopada 2020 r.

W dniu 13 listopada 2020 r. wnoszący sprzeciw uiścili wpis sądowy, natomiast w dniu 16 listopada 2020 r. J.P. nadał pismo, w którym zażądał uchylenia zaskarżonej decyzji oraz wskazał swój numer PESEL.

Jak wynika z akt sprawy, A. P. nie wypełniła zobowiązania sądu i nie usunęła ww. braków formalnych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Sprzeciw A. P. podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 64b § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej jako p.p.s.a., sprzeciw od decyzji powinien czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, żądanie jej uchylenia oraz oznaczenie organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (art. 64b § 1 p.p.s.a.). Z kolei, w myśl art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę i odpowiednio - sprzeciw - gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych.

Jak wynika z akt sprawy, wnoszący sprzeciw zostali prawidłowo wezwani przez Przewodniczącą Wydziału do usunięcia braków formalnych sprzeciwu oraz do uiszczenia wpisu sądowego, z pouczeniem o konsekwencjach procesowych w przypadku braku realizacji, a wezwania w tym przedmiocie zostały im prawidłowo doręczone (vide: k. 19 i 20 akt). Jak wskazano powyżej, w zakreślonym terminie J. P. usunął braki formalne swojego sprzeciwu i uiścił wpis, jednakże A. P. nie uczyniła zadość wezwaniu sądu, co uniemożliwia nadanie jej sprzeciwowi dalszego biegu.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 64b § 1 p.p.s.a., odrzucił sprzeciw A.P.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.