Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 8 grudnia 2005 r.
II SA/Gd 782/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tamara Dziełakowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. i J. P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 2 sierpnia 2005 r., nr (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 30 września 2005 r. wezwano skarżących do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłanie dwóch odpisów skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżącym skutecznie doręczono wezwanie w dniu 5 października 2005 r.

Powyższy termin upłynął bezskutecznie.

W piśmie z dnia 7 października skarżący oświadczyli, iż cofają skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Ponadto art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy stanowi, że Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wobec tego, iż skarżący nie uiścili wpisu i nie uzupełnili braków formalnych skargi Sąd na mocy ww. przepisów orzekł jak w sentencji.