Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 13 grudnia 2005 r.
II SA/Gd 779/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29 lipca 2005 r. sygn. akt. (...) w przedmiocie podziału nieruchomości postanawia:

1.

umorzyć postępowanie,

2.

zwrócić skarżącej K. J. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu wpisu.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 9 marca 2005 r. Prezydent Miasta zaopiniował pozytywnie wstępny projekt podziału nieruchomości położonej w G. przy ulicy (...) stanowiącej własność pana J. J.

Rozpoznając zażalenie pana J. J. na powyższe postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia 29 lipca 2005 r. utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie.

Na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wniosła w dniu 31 sierpnia 2005 r. K. J. W uzasadnieniu skargi skarżąca wskazała, że jej mąż J. J. zmarł w dniu 24 kwietnia 2005 r..

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o umorzenie postępowania ze względu na treść swojego postanowienia z dnia 26 września 2005 r. w którym organ ten stwierdził na podstawie przepisu art. 156 § 1 pkt 2 w związku z art. 126 k.p.a. nieważność postanowienia będącego przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie.

W uzasadnieniu tego postanowienia organ wskazał, że rozstrzygając w zaskarżonym postanowieniu o sytuacji prawnej osoby, która zmarła po wszczęciu postępowania dopuścił się rażącego naruszenia prawa dającego podstawy do stwierdzenia nieważności tego postanowienia.

K. J. 10 października 2005 r. skargę swoją podtrzymała.

Z informacji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 grudnia 2005 r. wynika, że postanowienie z dnia 26 września 2005 r. jest ostateczne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Postępowanie przed sądem administracyjnym staje się bezprzedmiotowe, jeżeli w jego toku wystąpią zdarzenia, w następstwie których przestaje istnieć sprawa sądowoadministracyjna (postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 2004 r. III SA 1009/02). W niniejszej sprawie zdarzeniem, w następstwie którego przestała istnieć sprawa sądowoadministracyjna było postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 września 2005 r. w którym organ ten stwierdził na podstawie przepisu art. 156 § 1 pkt 2 w związku z art. 126 k.p.a. nieważność postanowienia będącego przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie. Postanowienie to jest ostateczne.

W przedmiotowej sprawie zaskarżona decyzja została wyeliminowana z obrotu prawnego postępowanie sądowe co do tej decyzji stało się zatem bezprzedmiotowe, co skutkuje umorzeniem tego postępowania zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami).

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania zostało wydane na podstawie przepisu art. 201 § 1Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.