II SA/Gd 778/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3123353

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 lutego 2021 r. II SA/Gd 778/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Jaroszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 8 lipca 2020 r., nr (...) w przedmiocie wydania odpisów dokumentów z akt sprawy dotyczącej kary za usunięcie drzew postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. L.wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na opisane postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, którym utrzymano w mocy postanowienie Prezydenta Miasta z 19 grudnia 2019 r., nr (...), o odmowie skarżącemu wydania uwierzytelnionych odpisów dokumentów z akt sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, z uwagi na wniesienie jej po terminie wyznaczonym przepisami prawa.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W myśl art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Zgodnie z art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Natomiast stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W niniejszej sprawie zaskarżone rozstrzygnięcie Kolegium zostało, jak wynika z treści skargi, doręczone skarżącemu w dniu 30 lipca 2020 r. W postanowieniu tym prawidłowo pouczono skarżącego o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, w szczególności wskazano, że skarga taka jest wnoszona za pośrednictwem organu, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 30 dni od otrzymania przez stronę odpisu rozstrzygnięcia. W związku z tym, termin na złożenie skargi upływał w dniu 31 sierpnia 2020 r. (dzień 29 sierpnia 2020 r. przypadał w sobotę).

Tymczasem strona wniosła skargę do Prezydenta Miasta wraz z wnioskiem o jej przekazanie Kolegium w trybie art. 65 k.p.a. Czynność ta została dokonana w dniu 29 sierpnia 2020 r. (vide koperta, k. 4 akt sądowych). Następnie, po zarejestrowaniu korespondencji przez urząd w dniu 2 września 2020 r., pismem z 4 września 2020 r. skargę przekazano Kolegium. Skarga została nadana do organu właściwego w dniu 8 września 2020 r.

Mając to na uwadze należy zauważyć, że w przypadku wniesienia skargi do niewłaściwego organu, za datę jej rzeczywistego wniesienia przyjąć należy dzień, w jakim organ niewłaściwy (w tym przypadku Prezydent Miasta) nadał pismo w urzędzie pocztowym, kierując je do organu właściwego (zob. postanowienia NSA z dnia 17 listopada 2016 r. sygn. akt II GZ 1168/16; z dnia 3 lipca 2013 r., sygn. akt II OSK 1561/131 lipca 2010 r., II OSK 1233/10; z dnia 30 września 2011 r., sygn. akt II FSK 1768/11, dostępne w CBOSA). W takim wypadku nie można natomiast przyjąć za datę wniesienia skargi złożenia jej w organie niewłaściwym, albowiem na tym etapie nie znajduje zastosowania art. 65 k.p.a. (zob. postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 20 października 2004 r., sygn. akt IV SA/Gl 647/07, ONSA WSA 2005, Nr 6, poz. 116). W związku z tym należało przyjąć, że w niniejszej sprawie skarga została wniesiona w dniu 8 września 2020 r., a więc po terminie, który upływał w dniu 31 sierpnia 2020 r.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.