Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 14 listopada 2005 r.
II SA/Gd 770/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Jędrkowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. D. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23 września 2005 r. (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektów budowlanych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23 września 2005 r.(...).

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 26 września 2005 r. skarżąca wezwana została do usunięcia braków formalnych skargi przez nadesłanie odpisu skargi z dnia 26 sierpnia 2005 r. oraz do uiszczenia wpisu w kwocie 500,00 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie odebrane zostało w dniu 6 października 2005 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 7).

Skarżąca w odpowiedzi na wezwanie uiściła wpis sądowy, jednak nie uzupełniła braku formalnego skargi poprzez nadesłanie jej odpisu.

W tej sytuacji na mocy art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), który stanowi, że sąd odrzuci skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.